Σε καθεστώς κινητικότητας οι οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων

26-12-2016

Σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας εντάσσονται οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη μεταφορά των οδηγών νοσοκομείων και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι για τη μεταφορά του προσωπικού θα εφαρμοστεί πρόγραμμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας διάρκειας ενός μηνός.

Έτσι, το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οδηγών) και ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων οι οποίων κατέχουν οργανικές ή προσωπαγείς θέσεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τίθενται, αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος του νόμου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, διάρκεια ενός μήνα. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι μετατάσσονται/μεταφέρονται, μετά από αίτησή τους, σε οργανικές θέσεις που θα συσταθούν στον κλάδο πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Οι αιτήσεις αποδοχής της θέσης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων (διαθεσιμότητας). Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι στο ΕΚΑΒ υπάλληλοι, οφείλουν εντός επτά εργάσιμων ημερών να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποδοχής για να αναλάβουν υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση απολύονται αυτοδικαίως.