Στα 67,6 εκατομμύρια ευρώ “κλείδωσε” ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για την Ηπατίτιδα

15-09-2017

Στα 67,6 εκατομμύρια ευρώ «κλείδωσε» ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για την θεραπεία της ηπατίτιδας και συγκεκριμένα για τα  άμεσα αντιϊικά δρώντα φάρμακα HARVONI, EXVIERA, VIEKIRAX, ZEPATIER, EPCLUSA, SOVALDI (για το συγκεκριμένο φάρμακο αφορά μόνο στο γονότυπο 2) τα οποία συμμετείχαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται για τα συγκεκριμένα σκευάσματα έχει υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των αντίστοιχων Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας/Φαρμακευτικών Εταιρειών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, «από την 1η Ιουλίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017, το ποσό του ανωτέρω κλειστού προϋπολογισμού ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 28,97 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31η Αυγούστου 2018 ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 38,63 εκατομμυρίων Ευρώ».

Και διευκρινίζεται ότι ο κλειστός προϋπολογισμός διαιρείται σε 14 ισόποσα μηνιαία τμήματα εκ των οποίων τα πρώτα έξι (6) μηνιαία τμήματα (ήτοι από 1η Ιουλίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017) θα αφαιρεθούν από το τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, που αφορά το β’ εξάμηνο του έτους 2017. Τα επόμενα έξι (6) μηνιαία τμήματα (ήτοι από 1ηΙανουαρίου 2018 έως και 30η Ιουνίου 2018) από το τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά το α’ εξάμηνο του 2018 και τα δύο (2) μηνιαία τμήματα (ήτοι από 1η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου 2018) από το τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης που αφορά το β’ εξάμηνο του 2018.

Κατά την λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) μηνών, τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού. Το ποσό της συνολικής υπέρβασης βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και καταβάλλεται από τον ΚΑΚ στο τέλος της χρονικής διάρκειας της συμφωνίας.