Στην τελική ευθεία η νέα τιμολόγηση των φαρμάκων

Χάπια
26-12-2016

Στη τελική ευθεία εισέρχεται η νέα τιμολόγηση των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου προκειμένου να υποβάλλουν στον ΕΟΦ στοιχεία των φαρμακευτικών προϊόντων, ενόψει της ανατιμολόγησης.  Τα στοιχεία και τα φύλλα έρευνας που θα υποβληθούν θα είναι σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 04-01-2016.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.

Τα στοιχεία που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά οι φαρμακευτικές εταιρίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α) Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period)

β) Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό.

γ) Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ΕΥΡΩ μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 4ης Ιανουαρίου 2016.

δ) τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΦ, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

1. Τον κατάλογο των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).

2. Τον τελικό κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.

3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.

 

4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.