Στον «αέρα» προκήρυξη για την προσλήψη 1.935 ατόμων για τις ΤΟΜΥ: Ποιες ειδικότητες αφορά –  Τί προβλέπει η απόφαση

24-03-2021

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τις Τοπικές Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), προχωρά το υπουργείο Υγείας. Η σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και αφορά 1935 άτομα. Συγκεκριμένα:

Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής / Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, 942 θέσεων.

Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και  Επισκεπτών-τριών Υγείας, 993 θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν μία και μόνο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΤΟΜΥ

Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

Λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το συνολικό πλάνο σχεδιασμού στο σύνολο των επτά ΥΠΕ, με χωροθέτηση στις 13 Περιφέρειες της χώρας, λειτουργούν μέχρι σήμερα 127 ΤΟΜΥ από τις 239.

Κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται κατ’ ελάχιστον:

από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής / Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας ή Παιδιατρικής,

έναν (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας και

έναν (1) ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.