Στον κλάδο γιατρών του ΕΣΥ θα εντάσσονται γιατροί του ΠΕΔΥ με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής

11-09-2017

Ένταξη στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ των ιατρών των ΠΕΔΥ με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, έως και 30 Σεπτεμβρίου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής και  υπηρετούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, για την ένταξή τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. λόγω κεκτημένου δικαιώματος.

Για την ένταξη στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι απαραίτητα εκτός από την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

β. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού γενικής ιατρικής

δ. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας

ε. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες εκδίδονται από το Τμήμα Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας.

ζ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών το οποίο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε. και από το οποίο θα προκύπτει ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας

Η αίτηση των υποψηφίων με τα παραπάνω δικαιολογητικά, αποστέλλονται στους εισηγητές με ευθύνη της γραμματείας της οικείας Δ.Υ.Πε. το αργότερο μέχρι 15-10-2017.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό φάκελο του προς ένταξη ιατρού, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από την γραμματεία της Δ.Υ.ΠΕ προκειμένου να το προσκομίσει το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στους εισηγητές (15-10-2017).

Αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ιατρών είναι το συμβούλιο αξιολόγησης του άρθρου 22 του ν.4461/2017 (Α΄38). Η συνέλευση που αποτελεί το συμβούλιο αξιολόγησης, συγκαλείται από το Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Οι εισηγητές υποχρεούνται να καταθέσουν στη γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγησή τους έως 31-10-2017. Η Γραμματεία μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-12-2017, συγκαλείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε βαθμό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, λόγω κεκτημένου δικαιώματος.