Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με την καταχώρηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με την καταχώρηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο

10-04-2023
Διευκρινιστική οδηγία αναφορικά με την καταχώρηση δοτών/δοτριών γεννητικού υλικού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δοτών και Δοτριών Γεννητικού Υλικού της ΕΑΙΥΑ (Εθνική…