Θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης στο ΕΣΥ θα ενσωματωθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ

31-01-2018

Στην εφαρμογή θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης που εφαρμόζονται στην Κοινότητα και στα δημόσια νοσοκομεία, προχωρά του υπουργείο Υγείας με στόχο τον έλεγχο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Στο πλαίσιο αυτό άμεσα θα ενεργοποιηθεί σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΕΣΥ από την ΗΔΙΚΑ.

Το σύστημα θα καλύπτει την έκδοση συνταγών για εσωτερικούς ασθενείς και από τους θεράποντες ιατρούς, με την αξιοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογραφίας που θέτουν τα υποστηριζόμενα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης και θα προσφέρει την κεντρική διατήρηση της πληροφορίας στη λογική της ενίσχυσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Ωστόσο, η υπηρεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της την αξιοποίηση και ενίσχυση των εφαρμογών Ατομικού Συνταγολογίου Ασθενούς, που παρέχονται από τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων, καθώς επίσης και την ιδιαιτερότητα της επιλογής  της  κατάλληλης  δραστικής  ουσίας  βάσει  διαθεσιμότητας  αποθέματος  στο  Φαρμακείο  του Νοσοκομείου. Η έκδοση της τελικής συνταγής θα αποδίδεται κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης από τον υπεύθυνο  Φαρμακοποιό  του  Νοσοκομείου  όπως  ορίζει και  το  ρυθμιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η σκοπιμότητα  απόδοσης  μια  τέτοιας  υπηρεσίας  καθορίζεται  από  την  αδυναμία  υποστήριξης  της αποϋλοποίησης  της    συνταγογράφησης  αγωγών  σε εσωτερικούς  ασθενείς,  της  καταγραφής  και παρακολούθησης  της  συνταγογραφικής  συμπεριφοράς  των  θεραπόντων  ιατρών  και  της  αδυναμίας εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης που εφαρμόζονται στην Κοινότητα, σε Νοσοκομειακό επίπεδο».