Τι αλλάζει στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

26-12-2016

Οδηγίες για τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Σημείο Επαφής στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας με την κοινοτική οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, το Εθνικό Σημείο Επαφής (λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ) πρέπει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεως, για: 

Τα στοιχεία επαφής των Εθνικών Σημείων Επαφής των λοιπών κρατών μελών της Ε. Ένωσης. 

Τα στοιχεία των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 

Το δικαίωμα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης να προσφέρουν περίθαλψη ή τους τυχόν περιορισμούς στη λειτουργία τους ή στο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

Τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας που τυχόν εφαρμόζονται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. 

Τις διατάξεις για την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης 

Την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα νοσοκομεία. 

Τα δικαιώματα των ασθενών και τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων, τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων, τις νομικές και διοικητικές επιλογές για διευθέτηση διαφορών, περιλαμβανομένης της πρόκλησης βλάβης από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 

 Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις διαδικασίες επιστροφής εξόδων στον ασφαλισμένο για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είτε φάρμακα είτε ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. 

Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις διαδικασίες για τη λήψη προηγούμενης έγκρισης. 

 Τις διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

 Τη διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η Οδηγία 2011/24/ΕΕ 

 Τα χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, είτε προηγούμενης έγκρισης είτε επιστροφής εξόδων 

Την αναγνώριση και την εκτέλεση συνταγών που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και εκτελούνται σε άλλο. 

 Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές οι οποίες εκδίδονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκτελούνται, προκειμένου να επαληθεύεται η γνησιότητά τους και να γίνεται η ταυτοποίηση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου.