Ξεκινάει η αξιολόγηση για την ένταξη των γιατρών γενικής ιατρικής στο ΠΕΔΥ

Γυναίκα γιατρός
18-10-2017

Έληξε η προθεσμία για την ένταξη στο ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής.  Αρμόδιο για την αξιολόγηση των προς ένταξη ιατρών είναι το Συμβούλιο Αξιολόγησης το οποίοι συγκαλείται από το Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Ήδη, σύμφωνα τουλάχιστον με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, οι εισηγητές έχουν καταθέσει στη γραμματεία της οικείας Δ.Υ.Πε. την εισήγησή τους. Στη συνέχεια η Γραμματεία επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-12-2017, συγκαλείται το συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις, τις ενστάσεις και τις απαντήσεις των εισηγητών, την ένταξη ή μη των υποψηφίων και την κατάταξή τους σε βαθμό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου εκδίδεται από το Διοικητή της οικείας ΥΠΕ, διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών ΕΣΥ με την οποία οι θέσεις που κατέχουν οι καταταγέντες ιατροί, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, λόγω κεκτημένου δικαιώματος.

Η διαπιστωτική πράξη ένταξης και κατάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης