Υπό προϋποθέσεις θα γίνονται αποδεκτά αιτήματα προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

26-12-2016

Υπό προϋποθέσεις θα γίνονται αποδεκτά από το υπουργείο Υγείας τα αιτήματα που αφορούν σε προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, εφεξής για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, με σκοπό την  έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού προς το Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, εκτός του σχετικού αιτήματος από τον φορέα ( μέσω της αντίστοιχης Υ.Πε),  απαιτούνται: 

  • Σύμφωνη γνώμη  ή έγκριση αποδοχής    του αιτήματος  της Οργανικής Μονάδας από την οικεία Υ.Πε.
  • Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)  του φορέα με έγκριση των αιτουμένων ειδών, καθώς και προϋπολογισμού αυτών ανά είδος Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  Στην περίπτωση αιτήματος προμήθειας πολλών ειδών, αυτά να ιεραρχούνται βάσει της αναγκαιότητας του κάθε είδους.
  • Πλήρης τεκμηρίωση των αιτημάτων.  Συμπλήρωση και αποστολή, των κατάλληλων  ανά περίπτωση « Τεχνικών Δελτίων Υποστήριξης Εξοπλισμού» (Δ.Τ.Υ.). Τα συγκεκριμένα δελτία ευρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
  • Πρόσφατο εύρος αποδεκτών  τιμών του αιτούμενου είδους από την Ε.Π.Υ. ( με συνημμένη αλληλογραφία) ή η τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. ( για όσα είδη διατίθενται),    τα οποία και θα  επισημαίνονται κατάλληλα στο διαβιβαστικό της Υ.Πε.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τιμή στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ τότε θα αποστέλλεται πρόσφατη έρευνα αγοράς από τουλάχιστον  τρεις εταιρείες  (όπου θα περιλαμβάνονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, οι προϋπολογισμοί ανά εταιρεία, τεχνικά φυλλάδια, κ.λ.π.) και από την οποία θα προκύπτει το ενδεικτικό κόστος του εξοπλισμού.
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές που θα χρησιμοποιούνται, να έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις/τους σχετικές/ούς οδηγίες/κανόνες της ΕΠΥ, η οποία έχει και τη σχετική αρμοδιότητα.