Υποχρεωτική η εγγραφή των εργοθεραπευτών στον επαγγελματικό τους σύλλογο

12-09-2019

Υποχρεωτική είναι πλέον η εγγραφή των εργοθεραπευτών στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.) για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος. Όσοι μάλιστα επαγγελματίες εργοθεραπευτές κατέχουν την άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Π.Σ.Ε., θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, στην οποία διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εγγραφής όλων των εργοθεραπευτών στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών προβλέπεται από το άρθρο 85 «Άσκηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος» του ν. 4461/2016, βάσει του οποίου η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και θα εφαρμόζεται από τα πειθαρχικά όργανα του Π.Σ.Ε. μετά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του.

Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν όλους τους εργοθεραπευτές που έχουν εκδώσει βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος προ ή μετά τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ., τον ορισμό της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και τη γνωστοποίησή της στις αρμόδιες υπηρεσίες από τον Π.Σ.Ε.

Και καταλήγει η εγκύκλιος: «Σύμφωνα με τα παραπάνω και την κείμενη νομοθεσία η Π.Δ.Ε. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών κατόπιν της σύστασής του σε Ν.Π.Δ.Δ. εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4461/2016 και για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητη τη συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι στην ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται ως λόγος ανάκλησης της βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος εργοθεραπευτή η μη πρότερη εγγραφή στον Π.Σ.Ε.».

Ως εκ τούτου από τώρα και στο εξής πρέπει να εφαρμόζεται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες η κείμενη νομοθεσία, δηλ. η προσκόμιση και της βεβαίωσης εγγραφής του επαγγελματία στον Π.Σ.Ε., προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Τέλος όσοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές, ενώ κατέχουν την άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος δενείναι εγγεγραμμένοι στον Π.Σ.Ε., είναι υποχρεωτικό άμεσα να εγγραφούν.