Υπουργική απόφαση για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

26-12-2016

Υπουργική απόφαση για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, προωθεί το υπουργείο Υγείας. Ήδη το σχέδιο της απόφασης έχει συντάξει και εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ και έχει κατατεθεί προς έγκριση στον υπουργό Υγείας. 

Η σχετική απόφαση αποτελεί κοινοτική υποχρέωση της χώρας μας στο πλαίσιο προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

Ακολουθεί το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης: 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζονται ως: (α) «Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη»: – οι κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 3, παρ. α & ε του Ν. 4213/2013 εφεξής Νόμος- Υπηρεσίες Υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες της υγείας, προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η κατάσταση υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, της χορήγησης και της προμήθειας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και ειδικότερα η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος-μέλος διάφορο από το κράτος-μέλος ασφάλισης και με την επιφύλαξη των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2204 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

(β) «Ασφαλισμένος»: ΐ) τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των μελών των οικογενειών τους και των διαδόχων τους, που καλύπτονται από το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και είναι ασφαλισμένα κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ’ του ίδιου Κανονισμού, και π) υπήκοοι τρίτων χωρών που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 859/2003 ή από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1231/2010 ή που πληρούν τους όρους της νομοθεσίας του κράτους μέλους ασφάλισης για δικαίωμα σε παροχές, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 § β εδάφια (ΐ) & (π) του Νόμου.

(γ) «Ιατρικός φάκελος»:: όλα τα έγγραφα που περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του ασθενούς καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 § ιγ του Νόμου, (δ) «Έξοδα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» : τα καταβληθέντα ποσά για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης α) κατόπιν πρότερης έγκρισης, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 8 του Νόμου ή β) χωρίς προηγούμενη έγκριση, εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 1, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και παραστατικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση που αφορά στην περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών για τη χρήση της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Άρθρο 9 του Νόμου).

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Α. Γενικές αρχές λειτουργίας μηχανισμού

Για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο που έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ο οικείος φορέας παροχών ασθενείας σε είδος χρησιμοποιεί διαφανή μηχανισμό που βασίζεται σε γνωστά εκ των προτέρων, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του. Προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, ο ΕΟΠΥΥ αναρτά τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Ιστότοπό του (ειδικά για τον Οργανισμό στη διαδρομή: 1ιίίρ://λνλνλν.6οργγ.§ον.§Γ/Ηοΐη6/δίαΓΐΡα§6?α_Ηοΐη6Ρα§6=Ιη(ΐ6χ), προκειμένου να είναι γνωστές στο ευρύ κοινό οι κρατικές τιμές, με τις οποίες αποζημιώνει ο φορέας τις αντίστοιχες εγκεκριμένες από τον Κανονισμό του δαπάνες ιατρικών πράξεων, εφόσον αυτές έχουν υπολογιστεί με βάση το υφιστάμενο κόστος.

Β. Κριτήρια υπολογισμού

Τα κριτήρια υπολογισμού επιστροφής των εξόδων Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης περιγράφονται στην υπ’αριθμ. Υ4α/οικ. 18051 ΦΕΚ 946/27-3-2012 ΚΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά και έχουν Μέση Διάρκεια Νοσηλείας μεγαλύτερη της μίας ημέρας. Τα ως άνω κριτήρια αφορούν σε ιατρικές πράξεις, η αποζημίωση των οποίων αντιστοιχεί στο σύστημα αποζημίωσης των ΚΕΝ. Οι περιπτώσεις ιατρικών πράξεων, των οποίων η θεραπεία δεν έχει ανάλογη αντιστοίχηση με ΚΕΝ αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με τις Υ4ε/130675/2008 (Β’ 2115)καιΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012, Άρθρο 10 παρ. Δ, τίθενται στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής, μόνο στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση του παρόχου, χρήζουν νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση. Στις περιπτώσεις ιατρικών πράξεων ασφαλισμένων που χρήζουν πρότερης έγκρισης, συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα και οι περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων η θεραπεία των οποίων αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθ. ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012 άρθρο 10 και στην πρόβλεψη των άρθρων 8 παρ.4 και 12 του Νόμου.

Στις περιπτώσεις μη πρότερης έγκρισης, σημειώνεται ότι τα κριτήρια υπολογισμού των εξόδων Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης ειδικά για τους ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του ισχύοντος κάθε φορά Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ενώ για ασφαλισμένους λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης ισχύουν τα οριζόμενα στον Κανονισμού Παροχών Υγείας του εκάστοτε φορέα. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Η κατάθεση (προθεσμία – αρμόδια υπηρεσία – στοιχεία φακέλου – παραστατικά εξόδων), η επεξεργασία (Έλεγχος δικαιολογητικών – αναγωγή στον εκάστοτε κανονισμό παροχών υγείας – έκδοση πράξης απόδοσης δαπάνης και περιεχόμενο αυτής), η διαδικασία εξέτασης ενστάσεων  (Προθεσμία  –  Αρμόδιο   όργανο   εξέτασης  –  Περιεχόμενο   και  αιτιολογία απόφασης) καθώς και η εν γένει περιγραφή της διαδικασίας απόδοσης εξόδων (εκκαθάριση – ενταλματοποίηση κλπ) ορίζονται λεπτομερώς και αναλυτικά στην αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση, όπου περιγράφονται οι διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του Νόμου.

 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σε ΦΕΚ.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, στην περίπτωση που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ασφαλισμένου προς την αρμόδια Υπηρεσία του φορέα παροχών ασθενείας κατά το μεταβατικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Νόμου (δηλαδή από 09.12.2013 έως τη δημοσίευση των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων) είτε για τη χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είτε για την επιστροφή εξόδων γενόμενης δαπάνης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, δύναται αυτό να εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Υπουργικές αποφάσεις κριτήρια.