Ζητείται Γενικός Διευθυντής για να αναλάβει το Ινστιτούτο Παστέρ

29-08-2017

Στην αναζήτηση Γενικού Διευθυντή βρίσκεται το Ελληνικό Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο προχώρησε σε σχετική προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο Γενικός Διευθυντής διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, μεριμνά για την εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ σύμφωνα με τις πολιτικές που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΠ, μεταξύ άλλων, προΐσταται των υπηρεσιών του, και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και εισήγηση στο ΔΣ του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος αυτού. Επίσης, προσδιορίζει τους ειδικούς επιστημονικούς στόχους του ΕΙΠ και εποπτεύει την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Η θητεία είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμη πενταετία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Ο Γενικός Διευθυντής δύναται να ασκεί ερευνητική δραστηριότητα στο ΕΙΠ. Αν είναι καθηγητής ΑΕΙ μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα. Τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Ίδρυμα από το οποίο προέρχονται, και η σχετική πράξη να προσκομιστεί στο ΕΙΠ σε εύλογο χρονικό διάστημα από το διορισμό τους.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντού πρέπει:

– Να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και να κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέση Ερευνητή Βαθμίδος Α΄ ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή ΑΕΙ. Τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας ειδικότερα, είναι: Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει  συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

– Να μην έχουν συμπληρώσει κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας το εξηκοστό δεύτερο (62ο ) έτος της ηλικίας τους.

– Nα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα και αξιόλογη εμπειρία στην άσκηση διοικητικών

διευθυντικών καθηκόντων στους τομείς δραστηριοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ή εν γένει στον τομέα της Δημόσιας Υγείας (άρθρο 5 παρ. 1γ ν. 3733/2009).

– Nα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού και ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

– Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.

– Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

– Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ήδικαστική αντίληψη.

– Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00μ.μ.