10% των θανάτων ενηλίκων οφείλεται στο κάπνισμα

26-12-2016

«Θερίζει» το κάπνισμα! Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 10% των θανάτων ενηλίκων παγκοσμίως, οφείλεται στο κάπνισμα. Το ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε περίπου 6 εκατ. θανάτους ετησίως, εκ των οποίων τουλάχιστον 600.000 οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα!  

Στη χώρα μας, αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2014 και αφορούσε στην υγεία του πληθυσμού και συγκεκριμένα τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία, καταδεικνύουν ότι : 

•  3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά και 

•  1 στους 20 (5,2%) καπνίζει περιστασιακά 

•  7 στους 10 (67,5%)  δεν  καπνίζουν. Από αυτούς  το 51,7%  δεν  έχει  καπνίσει ποτέ  ενώ  το 15,8%  κάπνιζε  στο  παρελθόν  και  το  έχει  διακόψει  για περισσότερους από 6 µήνες. 

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Κατά του Καπνίσματος του ΠΟΥ που  είναι  η 31η Μαΐου εκάστου έτους. 

Για το 2016, ο  ΠΟΥ και η Γραμματεία της Σύμβασης –  Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού, καλούν τις χώρες να ετοιµαστούν για την απλή «τυποποιηµένη» συσκευασία των καπνικών προϊόντων. Η τυποποιηµένη  συσκευασία  είναι ένα σηµαντικό µέτρο µείωσης  της  ζήτησης,  που  ελαττώνει  την  ελκυστικότητα  των  συσκευασιών  των  καπνικών  προϊόντων,  περιορίζει  τη  χρήση  των  εν  λόγω  συσκευασιών  ως   µορφή διαφήµισης  και  προώθησης  προϊόντων  καπνού,   ορίζει  την παραπλανητική συσκευασία και επισήµανση και αυξάνει την αποτελεσµατικότητα  των προειδοποιήσεων υγείας. 

Οι στόχοι της  Παγκόσµιας Ηµέρας κατά του Καπνίσµατος 31 Μαΐου 2016 είναι: 

1.  Να τονίσει το ρόλο της τυποποιηµένης συσκευασίας ως µέρος της ολοκληρωµένης, πολυτοµεακής προσέγγισης του ελέγχου του καπνού. 

2.  Να  διευκολύνει  την  ανάπτυξη  πολιτικής  από  τα  Κράτη –  Μέλη  και  την παγκοσµιοποίηση  της  τυποποιηµένης  συσκευασίας,  παρέχοντας  πειστική ενηµέρωση. 

3.  Να  ενθαρρύνει  τα  Κράτη –Μέλη  να  ενδυναµώσουν  τα  µέτρα  επισήµανσης  στις συσκευασίες  και  τους  περιορισµούς  στη  διαφήµιση,  προώθηση  και  χορηγία   των προϊόντων  καπνού,  καθώς  εργάζονται  προς  την  κατεύθυνση  της  τυποποιηµένης συσκευασίας  µε σταδιακή προσέγγιση. 

4.  Να  υποστηρίξει  τα  Κράτη –  Μέλη  και  την  κοινωνία  των  πολιτών  ενάντια  στις παρεµβάσεις  της  καπνοβιοµηχανίας  αναφορικά  µε  διαδικασίες  τυποποιηµένης συσκευασίας. 

Ειδικότερα,  τα   κράτη-µέλη µπορούν να εξετάσουν την υιοθέτηση περιοριστικών µέτρων ή απαγορεύσεων της χρήσης εµπορικών  λογοτύπων,  χρωµάτων,  εικόνων  µάρκας  ή  πληροφοριών  προώθησης  στην συσκευασία, εκτός των ονοµάτων της εµπορικής ονοµασίας – εταιρειών και των ονοµάτων των  προϊόντων  τα  οποία  θα  παρουσιάζονται  µε  συγκεκριµένο  χρώµα  και  στυλ γραµµατοσειράς. 

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε Ευρωπαϊκή Οδηγία κάθε  µονάδα  συσκευασίας  προϊόντος  καπνού  και  κάθε  εξωτερική συσκευασία  φέρει  τις  προειδοποιήσεις  για  την  υγεία   στην  επίσηµη  γλώσσα  ή  στις επίσηµες  γλώσσες  του  κράτους  µέλους  στην  αγορά  του  οποίου  διατίθεται  το  εν  λόγω προϊόν.  Η  γενική  προειδοποίηση  και  το  ενηµερωτικό  µήνυµα  καλύπτουν  το 50%  των επιφανειών στις  οποίες  τυπώνονται  και  οι συνδυασµένες  προειδοποιήσεις   για  την  υγεία

για  προϊόντα  καπνού  για  κάπνισµα  καλύπτουν  το 65%  τόσο  της  εξωτερικής  εµπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς της µονάδας συσκευασίας , όσο και κάθε εξωτερικής συσκευασίας.