18 εκατομ. ευρώ οι συγχρηματοδοτούμενες Κοινές Δράσεις της ΕΕ

26-12-2016

Προθεσμία μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την διεκδίκηση περίπου 18 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015 της ΕΕ. Πιο αναλυτικά, οι συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις αφορούν:  

1.  «Συνεργασία για την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 12 εκατομμυρίων ευρώ.

2.  «Πρόληψη της αδυναμίας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

3.  «Εποπτεία/Επιτήρηση της αγοράς των ιατροτεχνολογικών προϊόντων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 850.000 ευρώ.

4.  «Σπάνιες μορφές καρκίνου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Εκτός από το Υπουργείο Υγείας, δικαίωμα συμμετοχής για την υλοποίηση των Κοινών Δράσεων έχουν: τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, όλοι οι Δημόσιοι Οργανισμοί  που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων έτους 2015  και ιδίως Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, μη κυβερνητικοί Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα και δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο των προαναφερόμενων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων. 

Η διαδικασία επιλογής και ορισμού του συμμετέχοντα Φορέα στις προαναφερόμενες Κοινές Δράσεις θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας,  το αργότερο έως την 9η  Οκτωβρίου 2015. Σημειώνεται ότι η ΕΕ συμμετέχει κατά 60%  στη χρηματοδότηση υλοποίησης κάθε  Κοινής Δράσης και μόνο σε περιπτώσεις που η προστιθέμενη αξία από την υλοποίησή της  μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικά σημαντική  δύναται  να ανέλθει σε ποσοστό 80%. 

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων καλούνται  μέχρι και την 11η Σεπτεμβρίου 2015  να υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση μιας ήκαι περισσοτέρων Κοινών Δράσεων έτους 2015, με συνημμένα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν:

  η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του Φορέα,

  η συνάφεια του Φορέα με το αντικείμενο της Κοινής Δράσης,

  η διοικητική και διαχειριστική επάρκεια του Φορέα, 

  η δυνατότητα εξασφάλισης εθνικής συμμετοχής,

  η  ανεξαρτησία από βιομηχανικά, εμπορικά, επιχειρηματικά ή άλλα συγκρουόμενα συμφέροντα. 

  η έγκριση του υποψηφίου φορέα από το Κεντρικό Όργανο Διοίκησης που ανήκει.

  ο κάθε φορέας δικαιούται να υποβάλλει μια αίτηση ανά Κοινή Δράση.