Δημόσια νοσοκομεία και ΠΦΥ, το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη

Δημόσια νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα και υγείας και συνολικά οτιδήποτε αφορά σε υπηρεσίες υγείας, περιλαμβάνει το «χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Σήμερα δημοσιεύθηκε η απόφαση που αφορά στις αρμοδιότητες του υφυπουργού, σύμφωνα με την οποία, στον «Βασίλειο Κοντοζαμάνη του Παντελή, ανατίθεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, περιλαμβανομένων και όλων των οργανικών μονάδων αυτής».

Σύμφωνα με την απόφαση, στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,

ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού υπηρεσιών υγείας, καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

στ) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

· η νομοθετική πρωτοβουλία,

· η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

· ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, καθώς

· και ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, περιλαμβανομένων και των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).

In this article