Πληρωμές και προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Προσλήψεις και πληρωμές στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, αναλαμβάνει ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ΠΝΠ γίνεται λόγος για:

· «εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για την υγειονομική κάλυψη των χώρων όπου διαβιούν μετανάστες και πρόσφυγες, λόγω προσωρινής απουσίας των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με βάση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και δεδομένου ότι ο ΕΟΔΥ στερείται Δ.Σ.».

· «εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποδοχές στους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και στους υπαλλήλους του προγράμματος «PHILOS 2 – Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», αρμόδιος φορέας για την υλοποίη-η του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ».

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι «μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, ανατίθεται στον Υπουργό Υγείας η αρμοδιότητα με σχετική του απόφαση:

α) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής και ψυχο-κοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσμού: αα) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και αβ) στις δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ. 3670/21-9-2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS 2»,

β) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας τους, της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Η «κρυφή» αξία του πλαστικού στην υγεία

 

In this article