Αλλαγές στις εγκρίσεις συνεδρίων και σεμιναρίων από τις φαρμακευτικές

24-06-2019

Αλλαγές στις εγκρίσεις συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, διαφημιστικές προβλέπει απόφαση του υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε στη διαύγεια. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για τον «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», και αφορούν στις αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).

Η έγκριση για κάθε μορφής εκπαιδευτικής εκδήλωσης /δραστηριότητας δίνεται μετά από αίτημα της διοργανώτριας εταιρείας προς το ΚΕΣΥ.  Κριτήριο έγκρισης των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων είναι το επιστημονικό τους περιεχόμενο, συνεκτιμώντας τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, τη δυναμική και το ενδιαφέρον των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων, το εύρος, την πρωτοτυπία και γενικά την ποιότητα των κατατεθειμένων προγραμμάτων, την εγκυρότητα του φορέα διοργάνωσης, την εκπαιδευτική εμπειρία των ομιλητών, καθώς και την επιστημονική ομάδα που απευθύνονται.

Τα όρια του κόστους διοργάνωσης κάθε κατηγορίας επιστημονικής εκδήλωσης/ δραστηριότητας ορίζονται με κύριο κριτήριο την κατηγορία στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, μετά από εισήγηση του Δ.Σ του διοργανωτή επιστημονικού φορέα, ορίζονται αντιστοίχως το κόστος διοργάνωσης της εκδήλωσης και το χρηματικό ύψος της εγγραφής των επαγγελματιών υγείας που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Το κόστος εγγραφής ειδικευομένων ιατρών ορίζεται στο 50% του κόστους εγγραφής των ειδικευμένων για κάθε κατηγορία δραστηριότητας.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Πανελληνίων Συνεδρίων είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) ημέρες, ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των εκατό (100)και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των Επιστημονικών Ημερίδων/ Διημερίδων είναι μία (1) ή δύο (2) ημέρες αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)ευρώ και δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ αντίστοιχα, ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Η διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος των τοπικών /περιφερειακών Συνεδρίων είναι έως δύο(2) ημέρες, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων και η χορηγία μπορεί να είναι μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες(15.000),ευρώ ανά εταιρεία/χορηγό, εξαιρουμένου του κόστους εγγραφής, μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού πάνω από 25%, πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων η διοργανώτρια Ε.Ε δεν μπορεί να υποβάλλει αίτημα για αντίστοιχη εκδήλωση το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Τα δορυφορικά συμπόσια που διοργανώνονται από χορηγούς στο περιθώριο συνεδρίων δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια το 20% του συνολικού χρόνου διάρκειας του συνεδρίου. Τα ονόματα και η αμοιβή των ομιλητών της εκδήλωσης, και των ομιλητών των δορυφορικών συμποσίων των χορηγών εταιρειών, ανακοινώνονται επίσημα από τον υπεύθυνο για τη διοργάνωση επιστημονικό φορέα προς το ΚΕ.Σ.Υ.

Όπως τονίζεται, οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν πρέπει να οργανώνονται α) σε τουριστικούς προορισμούς κατά την διάρκεια των αντίστοιχων τουριστικών περιόδων, ήτοι θερινών (15/6 -31/8), χειμερινών (15/12 έως 28/02) .

Διαβάστε επίσης:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αναρτάται τη Δευτέρα το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων – Μπάχαλο με “δήλωση” του Ηλία Γιαννόγλου…