Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών στο ΕΣΥ. Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

22-05-2017

Αλλαγές του τρόπου αξιολόγησης και πρόσληψης των γιατρών ΕΣΥ προωθεί το υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, για τα συμβούλια κρίσης και επιλογής γιατρών του ΕΣΥ το σχετικό σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων:

  • Με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε κάθε ΥΠΕ συγκροτείται Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής γιατρών ΕΣΥ (ανά ειδικότητα) με διετή θητεία. Το Συμβούλιο είναι 5μελές και απαρτίζεται α) από έναν / μία διοικητή /τρια νοσοκομείου της ΥΠΕ ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον / την αναπλ. διοικητή / τρια του ίδιου νοσοκομείου και εάν δεν υπάρχει , τον / την διευθυντή / διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας . β) από έναν/ μία 1 ΠΕ διοικητικό/ή υπάλληλο βαθμού Α’ από την κεντρική υπηρεσία ή τους φορείς της ΥΠΕ με τον / την αναπληρωτή / τριά τους. γ) τρεις (3) γιατρούς με βαθμό διευθυντή / τριας ή Συντονιστή που επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των διευθυντών / τριών ή Συντονιστών διευθυντών / τριών της ίδιας ειδικότητας με τους/ τις κάθε φορά κρινόμενους /νες , με τους /τις αναπληρωτές / τριές τους.
  • Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
  • Κάθε υποψήφιος /α έχει την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για πέντε (5) θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που έχουν προκηρυχθεί σε νοσοκομεία μιας (1) ΥΠΕ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και σειρά προτίμησης.
  • Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία / κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις. Με υπουργική απόφαση ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής καθώς , ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. Με Υπουργική απόφαση επίσης ορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά στην διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας , μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί.

Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης /τοποθέτησης.

Κάθε υποψήφιος /α έχει την δυνατότητα να επιλέξει για υποβολή υποψηφιότητας 5 από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στα νοσοκομεία μιας(1) ΥΠΕ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την σειρά προτίμησης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α καταταγεί 1ος /η σε περισσότερες από μία (1) θέσεις , επιλέγεται για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στην σειρά προτίμησης. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος/η , επιλέγονται οι επόμενοι / ες σε σειρά κατάταξης.

Υποψήφιος/α που δεν έχει επιλεγεί για κάποια από τις θέσεις της ΥΠΕ για τις οποίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα , μπορεί να επιλεγεί για θέση σε νοσοκομείο άλλης ΥΠΕ εφόσον για την θέση αυτή δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή οι επιλεγέντες /είσες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι/ες στην σειρά κατάταξης. Η επιλογή γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και δήλωση αποδοχής του / της υποψηφίου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α με την υψηλότερη μοριοδότηση από το συμβούλιο της ΥΠΕ στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται (ηλεκτρονικά ) στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού της ΥΠΕ μέσα σε 2 εβδομάδες από την ημερομηνία προκήρυξης.

Αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής και μέσα σε 2 εβδομάδες , τα στοιχεία από τα βιογραφικά των υποψηφίων ελέγχονται και καταχωρούνται στην αντίστοιχη ενότητα / κατηγορία κριτηρίων (σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται παρακάτω).

Αμέσως μετά συνέρχεται το συμβούλιο σε ολομέλεια και μοριοδοτεί τους υποψηφίους για κάθε θέση. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες , δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ .

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται για την επόμενη μία(1) εβδομάδα από την ημερομηνία της ανάρτησης. Το Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και αποφασίζει για την τελική κατάταξη και την επιλογή για κάθε θέση ,μέσα σε 10 μέρες. Η τελική κατάταξη και επιλογή αναρτάται στον ιστότοπο της ΥΠΕ .

Οι πέντε (5) πρώτοι στην βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση , υποβάλλονται στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Τα μόρια που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος στην συνέντευξη, προστίθενται στην προηγούμενη μοριοδότηση και προκύπτει η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση.

Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της ΥΠΕ. Τυχόν παραβίαση των προθεσμιών, συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη των διοικητών των ΥΠΕ (ατελής / πλημμελής εκπλήρωση καθήκοντος κλπ.)Μοριοδότηση κριτηρίων

Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των υποψηφίων είναι

  1. Η προϋπηρεσία,
  1. Το επιστημονικό έργο και
  1. Το εκπαιδευτικό έργο.

Η ιεράρχηση (βαρύτητα) των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50% , για το επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%. Στις περιπτώσεις κρίσης για θέση διευθυντή (ή συντονιστή διευθυντή) η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η (10%) και ως εκπαιδευτής (10%).

Η αρχική κατάταξη των υποψηφίων για κάθε θέση γίνεται με βάση την συνολική μοριοδότηση από τα προσκομισθέντα στοιχεία του βιογραφικού. Οι πέντε πρώτοι στην μετά την εκδίκαση των ενστάσεων τελική σειρά κατάταξης , υποβάλλονται στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, από την οποία προκύπτει και η μεταξύ των πέντε πρώτων κατάταξη και τελική επιλογή.

Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, προσκομίζουν οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει το βάσιμο των απαντήσεών τους.

Τα μέλη του συμβουλίου βαθμολογούν το καθένα ατομικά την κάθε κατηγορία απαντήσεων. Στο τέλος , η τελική βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.

Η συνέντευξη έχει την μορφή της δομημένης συνέντευξης, με προκαθορισμένες και ίδιες ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους, καθώς και συγκεκριμένες απαντήσεις που καθεμιά βαθμολογείται με προκαθορισμένη βαθμολογία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπουργικής απόφασης. Συνολική ανώτερη βαθμολογία από την συνέντευξη : 150 μόρια (και 200 για τις διευθυντικές θέσεις). Η διάρκεια της συνέντευξης είναι 20-30’ και οι ερωτήσεις υποβάλλονται από τον /την πρόεδρο του συμβουλίου.