Από …κοντά η ΕΕΜΥΥ, στη διαδικασία επιλογής των νέων διοικητών

26-12-2016

Την πρόθεσή της για στενή παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των διοικητών, δηλώνει η Ελληνική Εταιρεία Μanagement Υπηρεσιών Υγείας και καλεί τα μέλη της, να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά την υποβολή της υποψηφιότητας τους. Στην ανακοίνωσή της η ΕΕΜΥΥ αναφέρει τα εξής:

Στις 19 Ιανουαρίου 2016 (ώρα 15:00) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, για τις 146 προκηρυχθείσες θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του ΕΣΥ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συνολικά μέχρι τρεις(3) θέσεις, σε 1 ή 2 Υγειονομικές Περιφέρειες. Το Δ.Σ. της ΕΕΜΥΥ, ύστερα από ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίαση της 4-1-2016, προτίθεται να παρακολουθήσει στενά την όλη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και αξιοκρατικής επιλογής των νέων Διοικητών ώστε, ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα, να καθορίσει τις ενδεχόμενες μετέπειτα δράσεις και παρεμβάσεις του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να γνωστοποιηθούν στην ΕΕΜΥΥ, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2016, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν εκ μέρους Μελών της εταιρείας μας. Η ηλεκτρονική γνωστοποίηση στο e-mail [email protected] πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Αντίγραφο του υποβληθέντος βιογραφικού Europass  και

2. τις Θέσεις για τις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον (Διοικητή ή Αναπλ. Διοικητή και Νοσοκομείο).

Τέλος η ΕΕΜΥΥ καταλήγει διευκρινίζοντας ότι το Αρχείο Υποψηφιοτήτων που θα δημιουργηθεί, θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της ΕΕΜΥΥ και θα αποτελέσει βασικό συγκριτικό στοιχείο, για την αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας της τελικής επιλογής Διοικητών και Αναπλ. Διοικητών, ανά νοσοκομείο.