Αποδοχή πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη για το ανώτατο όριο ηλικίας του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας – Αυξάνεται στο 35ο από το 28ο

05-10-2023

Στον Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές, με αντικείμενο επικείμενο σχέδιο νόμου για την δημοτική αστυνομία και ειδικότερα, το ανώτατο όριο ηλικίας που θα καθοριζόταν ως όρος συμμετοχής υποψηφίων κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη διαδικασία πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

Απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε συγκεκριμένες επισημάνσεις για τα ήδη ισχύοντα ανώτατα ηλικιακά όρια για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού και ζήτησε τις απόψεις του Υπουργείου.

Η Αρχή δεν έλαβε ανταπόκριση στο έγγραφό της. Όταν, όμως, το σχετικό σχέδιο νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, διαπίστωσε ότι προτεινόταν αύξηση των ανωτάτων

ορίων ηλικίας, σε σχέση με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο (για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ ανώτατο ηλικιακό όριο ορίστηκε το 35ο έτος, από το προγενέστερο 30ο και για τον κλάδο ΔΕ το 28ο έτος, από το προγενέστερο 26ο).

Αν και θεώρησε την εξέλιξη αυτή ένα καταρχήν θετικό βήμα, ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε με νεότερο έγγραφό του, και ζήτησε να αιτιολογηθεί ειδικώς η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των ανώτατων ηλικιακών ορίων που καθορίζονταν στο σχέδιο νόμου για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ (35ο έτος) και αυτών του κλάδου ΔΕ (28ο έτος), εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοια απόκλιση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί εφόσον υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση των καθηκόντων που θα κληθούν να ασκήσουν οι υποψήφιοι των κλάδων αυτών.

Τελικώς, ψηφίστηκε ο Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Α/14.12.2022), στις διατάξεις του άρ. 9 παράγρ. 2.α. του οποίου προβλέφθηκε ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, «α. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος αυτής για όλες τις κατηγορίες προσωπικού…».

Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου, διευκρινίστηκε ότι: «Επί ζητημάτων προσλήψεων δημοτικών αστυνομικών, τα κυριότερα σχόλια που υιοθετήθηκαν αφορούν αφενός, στα όρια ηλικίας πρόσληψης και ειδικότερα, στον καθορισμό του ανωτάτου ηλικιακού ορίου και αφετέρου, στην προσθήκη ξένης γλώσσας ως απαραίτητου πρόσθετου προσόντος. Συγκεκριμένα, κατόπιν αποδοχής σχετικής παρατήρησης του Συνηγόρου του Πολίτη, αυξάνεται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης δημοτικών αστυνομικών ΔΕ από το αρχικώς ορισθέν (28ο) στο 35ο».