Αξιολόγηση των μετακινήσεων για λόγους περίθαλψης με βάση το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας

20-12-2008

Μια σειρά από εξελίξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη σημασία που δίδεται στον τομέα της υγείας και η άρση των ρυθμιστικών εμποδίων για τις οικονομικές δραστηριότητες, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών υγείας μεταξύ των κρατών. Η βελτίωση των επικοινωνιών και των μεταφορών έχουν διευκολύνει τη μετακίνηση των ανθρώπων, τόσο των ασθενών όσο και των ανεξάρτητων παροχέων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η ανάγκη για στατιστική μελέτη των συναλλαγών αυτών, προκειμένου να παρακολουθηθούν οι νέες τάσεις και να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι δαπάνες υγείας.

Η μετάβαση πολιτών από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο για λόγους υγείας, είτε βάσει προσωπικής τους επιλογής είτε μέσω χρηματοδότησης από τις υπηρεσίες υγείας της χώρας τους γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, οι εξαγωγές νοσοκομειακών υπηρεσιών (δηλ. η παροχή τέτοιων υπηρεσιών στη Σουηδία σε μη Σουηδούς υπηκόους) εκτιμήθηκαν σε 3% των δαπανών για νοσοκομειακές υπηρεσίες και σε 1,4% των συνολικών δαπανών υγείας το 2001. Πρόσφατες υποθέσεις που κατέληξαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ασθενείς που χρησιμοποίησαν υπηρεσίες υγείας άλλης χώρας και το ασφαλιστικό ταμείο της χώρας τους αρνήθηκε να τους καλύψει απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κέρδισαν) δείχνουν ότι οι σχετικοί κανονισμοί και οι νομοθεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του ΟΟΣΑ για την υγεία (Health Update), το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (SHA, System of Health Accounts) που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκτίμηση των συνολικών δαπανών υγείας δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υγείας. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον στους μηχανισμούς παροχής και πληρωμής (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τηλε-διάγνωση, αγορά φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του internet) καθιστά όλο και πιο δύσκολη την παρακολούθηση των ποικίλων συναλλαγών με χρήση των κλασικών πηγών δεδομένων, όπως το ισοζύγιο πληρωμών. Το εγχειρίδιο SHA, το οποίο σήμερα αναθεωρείται, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες για τις δαπάνες υγείας που να σχετίζονται τόσο με τις σημερινές όσο και με τις μελλοντικές τάσεις.

Πηγή:

ΟΟΣΑ