Αυστηρότεροι κανόνες για συνοδούς ασθενών και αποκλειστικές νοσοκόμες

22-04-2019

Νέες αυστηρότερες οδηγίες για τους συνοδούς ασθενών στα νοσοκομεία αλλά και τις αποκλειστικές νοσοκόμες που απασχολούν κατά τη νοσηλεία τους οι ασθενείς, προβλέπει νέα συμπληρωματική υπουργική απόφαση για την «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους.

Σύμφωνα με την απόφαση, εφεξής οι ασθενείς κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο θα δηλώνουν έως τρία πρόσωπα και τη συγγενική σχέση που έχουν με αυτά, τα οποία θα μπορούν να παραμείνουν στο νοσοκομείο πέραν του επισκεπτηρίου. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετά από σχετικό αίτημα, στο οποίο «θα αναγράφεται η συγγενική σχέση με αυτόν», θα λαμβάνεται άδεια παραμονής. Επιπρόσθετα, «η άδεια παραμονής θα δίδεται μετά από αίτηση του συγγενή, στην οποία θα δηλώνονται το ανώτερο τρία (3) άτομα που θα μπορούν εναλλακτικά να συνοδεύουν τον ασθενή, αφού επιδείξουν την άδεια παραμονής και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ταυτοποιητικό στοιχείο, στην Προϊσταμένη του νοσηλευτικού τμήματος».

Αναφορικά με τις αποκλειστικές, στην ίδια απόφαση τονίζεται ότι ειδική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και την υποχρέωση ελέγχου αυτών για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα ή υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος ή τον/την υπεύθυνο/ν Νοσηλευτή/τρια βάρδιας ακόμη και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Τα παραπτώματα είναι τα εξής:

α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας

β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή ή τους οικείους του ή αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη

γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας

δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές

ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο ασθενή

στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η απουσία της κάρτας ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο

η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής

θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής

ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος στο χώρο του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.

ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

ιβ) Απασχόληση και σε άλλο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική εκτός του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής που έχει επιλεγεί.

Σημειώνεται επίσης ότι την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά με την παραμονή των συνοδών αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για μη διακίνηση διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας, έχει ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του Τμήματος όπου νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς και ο/η εφημερεύων κάθε φορά Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής.

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, ειδοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής και σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η ασφάλεια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος»