Διαγραφή προστίμου για άσκοπη μετακίνηση – Τί ισχύει για τον ελεγχόμενο –  οι ενέργειες για τυχόν μη καταβολή

05-03-2021

Σε διαγραφή προστίμου για άσκοπη μετακίνηση προχώρησαν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος εξέτασε αίτημα ενδιαφερόμενου για τη διαγραφή προστίμου 300 € που επιβλήθηκε σε βάρος του. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. Και με την αιτιολογία της άσκοπης μετακίνησης, κατά τη διάρκεια της ισχύος των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο επιβολής του προστίμου, ήταν επιτρεπτή από τις 5:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. η δυνατότητα μετακίνησης για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο. Προϋπόθεση η συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ζωτικές ανάγκες των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση επίδοσης πράξης επιβολής προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν συγκροτείται τριμελής επιτροπή. Εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις. Και με αιτιολογημένη αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο για λόγους άσκοπης μετακίνησης. Παρόλο που ο πολίτης διέθετε συνοδευτική δήλωση κυκλοφορίας για σωματική άσκηση. Ο ίδιος υπέβαλε εμπρόθεσμα την ένστασή του, η οποία ωστόσο δεν εξετάστηκε. Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε στην ένσταση του πολίτη όπως είχε υποχρέωση. Και ζήτησε τη διερεύνηση των αντιρρήσεών του και το αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής που εξέτασε την ένσταση. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Υποδιεύθυνση Τροχαίας προέβη στην εξέταση της ένστασης. Και έκρινε ως βάσιμες τις αντιρρήσεις του πολίτη, επειδή η διαπραχθείσα παράβαση δεν στοιχειοθετήθηκε με πληρότητα και σαφήνεια και κατά συνέπεια διέγραψε το πρόστιμο που του είχε επιβληθεί.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο περί «Διαδικασιών ελέγχων – πιστοποίησης παραβάσεων» ορίζεται ότι:

Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Στις υπόλοιπες αρχές, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή. Αυτή εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις. Και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.