Διευκρινίσεις Ξανθού για τις ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

28-10-2017

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την αδειοδότηση των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) , εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Η εγκύκλιος αφορά την αδειοδότηση των αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. και θέματα για την ομοιόμορφη και ισότιμη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του νέου νόμου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο νόμος προβλέπει μεταβατική διάταξη, η οποία αφορά αποκλειστικά στις ήδη λειτουργούσες αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν., οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία και το νομικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τη δημοσίευση του νέου νόμου. Παρέχεται δε η δυνατότητα προσαρμογής αυτών στις διατάξεις του νέου νόμου εντός προθεσμίας δύο ετών από τη δημοσίευση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις που δύνανται να διενεργούνται στις Μ.Η.Ν. καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτών.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους, πριν και μετά τη δημοσίευση του νόμου για τη χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας Μ.Η.Ν. και εκκρεμούν στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων κρίνεται, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκδόσεώς τους, ή σε περίπτωση απορρίψεως αιτήσεως, με το ισχύον κατά το χρόνο εκδόσεως της σχετικής απορριπτικής πράξεως, και όχι σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου υποβολής της σχετικής αιτήσεως από τον διοικούμενο.

Για να είναι έγκυρη μία ατομική διοικητική πράξη, που δεν είχε συντελεσθεί υπό την ισχύ του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, πρέπει εφόσον το καθεστώς αυτό άλλαξε στο μεταξύ διάστημα, να συντρέχουν οι προϋποθέσεις και να τηρηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το νέο νομικό καθεστώς που ισχύει κατά την έκδοσή της ακόμη και να επαναληφθούν εκείνες οι διατυπώσεις που είχαν γίνει με το παλιό καθεστώς κατά τρόπο διάφορο από εκείνο που προβλέπει το νέο νομικό καθεστώς.

Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την 07.08.2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4486/2017) και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ατομικές διοικητικές πράξεις περί χορήγησης ή μη χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, εξετάζονται υπό τις προϋποθέσεις του νέου νόμου. Ομοίως, ισχύουν και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών, μετά τη δημοσίευση του ν. 4486/2017.

Η εξέταση των σχετικών αιτημάτων και η εν συνεχεία χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας Μ.Η.Ν. προϋποθέτει την έκδοση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων.