Διευκρινίσεις Ξανθού για τις θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ

12-03-2018

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η προκήρυξη των θέσεων γίνεται μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

Οι  θέσεις  των  Νοσοκομείων  προκηρύσσονται  με  απόφαση  του  Διοικητή  του Νοσοκομείου, οι θέσεις των μονάδων υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

Επισημαίνεται ότι:

α. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υγείας. Για την έγκριση και προκήρυξη θέσεων με ειδική εμπειρία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θέση  να  αντιστοιχεί  σε  ειδική  μονάδα  που  αποτυπώνεται  στον  οργανισμό  του νοσοκομείου και η ειδική αυτή μονάδα να μην αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση. Για την έγκριση προκήρυξης θέσεων με ειδική εμπειρία σε παιδιατρικά νοσοκομεία ή σε παιδιατρικά τμήματα γενικών νοσοκομείων, δεν απαιτείται η ύπαρξη ειδικής μονάδας στον οργανισμό του νοσοκομείου.

Β. Στην απόφαση προκήρυξης πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας όπως  αυτή ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.

γ. Η απόφαση προκήρυξης πρέπει να έχει εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες  πριν  από την  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  αιτήσεων υποψηφιότητας όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υγείας ώστε να ολοκληρωθεί  από  την  υπηρεσία  μας  η  διαδικασία  ανάρτησης  στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και απαιτούμενων δικαιολογητικών

Η  αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση esydoctors.moh. gov.gr με  τη  χρήση  των  κωδικών εισαγωγής  στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής των  αιτήσεων  η Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν.

Επισημαίνεται ότι μέσα στην προθεσμία που  ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος  πρέπει  να  καταθέσει  στη  Διεύθυνση  Ανθρώπινου  Δυναμικού  της  οικείας Δ.Υ.ΠΕ,  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει  ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς , σε έντυπη μορφή  τα  δικαιολογητικά  και  εκτυπωμένο  και  υπογεγραμμένο  αντίγραφο  της  υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης.