Η Α.Ε.Μ.Υ. ζητά διευθυντές για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

31-05-2017

Υποψηφίους για διευθυντικές θέσεις ζητάει το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Νοσοκομείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

1 Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής-Οικονομικής-Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) 1

2 Υποδιευθυντής Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού) 1 3

3 Υποδιευθυντής Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικού) 1

4 Υποδιευθυντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου) 1

5 Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας) 1

6 Διευθυντής Παθολογικού – Ιατρός Παθολογίας 1

7 Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογίας 1

8 Διευθυντής Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρός Καρδιολογίας 1

9 Ιατρός Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας 1

10 Διευθυντής Ακτινολογικού – Ιατρός Ακτινολογίας 1

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή από 30/05/2017 – 13/06/2017, ώρα 14:00 ως εξής: α) μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή β) αυτοπροσώπως, καθημερινά 8.00 – 14.00, στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί, Υπόψη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ ΥΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή β) η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Εταιρείας. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το 4 αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 15/06/2017, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα απαραίτητα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα ανά θέση που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

1) Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής – Οικονομικής – Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΕ Διοικητικού ή Οικονομικού) Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε παρόμοια θέση από τα οποία τα τρία (3) χρόνια σε αντίστοιχη Διευθυντική θέση σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

2) Υποδ/ντή Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού) Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής και ελλείψει πτυχίο ΤΕΙ τμήματος Διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) έτη σε αντίστοιχη θέση σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό 5 Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

3) Υποδ/ντή Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικού) Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης οικονομικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής Άδειας άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος σε ισχύ Άδειας Λογιστή Α’ τάξης σε ισχύ Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια σε ιδιωτική επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό, από τα οποία τα τρία (3) χρόνια σε αντίστοιχη θέση Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο Πιστοποιητικό γνώσης- εξειδίκευσης στα ΔΛΠ ή/και ΕΛΠ Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

4) Υποδ/ντή Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου) Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Άδεια άσκησης επαγγέλματος 6 Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Προϋπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) έτη σε παρόμοια θέση από τα οποία τα τρία χρόνια (3) σε αντίστοιχη θέση σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης) Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

5) Δ/ντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας) Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ελλείψει Παθολογίας) από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής, Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 7 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

6) Δ/ντής Παθολογικού – Ιατρός Παθολογίας Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής, Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

7) Δ/ντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογίας Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Νεφρολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής, Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

8) Δ/ντής Μονάδας Εμφραγμάτων – Ιατρός Καρδιολογίας Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. 9 Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής, Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 5ετής, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε μονάδα εντατικής 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

9) Δ/ντής Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Μικροβιολογίας/Βιοπαθολογίας από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής. Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. 10 Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.

10) Δ/ντής Ακτινολογικού – Ιατρός Ακτινολογίας Απαιτούμενα Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια χρήσης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νόμιμα αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου του εσωτερικού ή κράτους μέλους της Ε.Ε. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, για τους υποψήφιους που έχουν λάβει τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής, Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας. Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Κατοχή Μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης). Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 64ο έτος. 15ετής, τουλάχιστον, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας. 11 Εμπειρία σε αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και επεμβατική ακτινολογία επαρκώς τεκμηριωμένη 4ετής, άσκηση της προκηρυσσόμενης ειδικότητας σε θέση ευθύνης Δ/ντή σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό Ερευνητικό, επιστημονικό έργο και δημοσιεύσεις. Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς. Για όλα τα απαιτούμενα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα ειδοποιηθούν σε ατομική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή/και sms (για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας από έκαστο υποψήφιο). Κατόπιν της συνέντευξης, θα συνταχθούν από την επιτροπή πρακτικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τελική επιλογή με απόφαση Δ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 08:00-14:00 στο τηλέφωνο 210.2420.059/210.24.20.000.