Εγκύκλιο Πολάκη για την ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων

30-11-2017

Αυστηρή εγκύκλιο για τη τήρηση στοιχείων ολοήμερης λειτουργίας Νοσοκομείων, εξέδωσε ο αναπληρωτής Υγείας Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να τηρούνται αναλυτικά στοιχεία για :

  1. το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που ανήκει στο Νοσοκομείο, καθώς και οι πανεπιστημιακοί ιατροί που κατέχουν τίτλο ειδικότητας και υπηρετούν σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο, και απασχολούνται στην Ολοήμερη λειτουργία ανά ιατρικό τμήμα/μονάδα.
  2. Το πρόγραμμα των εφημεριών των ιατρών.
  3. Το πρόγραμμα υπηρεσίας των ιατρών στην πρωινή λειτουργία των ΤΕΙ.
  4. Ο αριθμός των περιστατικών που εξετάζονται ανά ιατρό, καθώς και ο αριθμός των ιατρικών πράξεων που διενεργούνται ανά περιστατικό, ξεχωριστά στην τακτική και στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητο να είναι σαφώς καταγεγραμμένα προκειμένου:

α) να τηρηθούν οι περιορισμοί που τίθενται για τον αριθμό των περιστατικών που νομίμως μπορούν να εξετάζονται κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου και τον αριθμό των ιατρών που μπορούν νομίμως να συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου

β) να μπορεί να υπολογιστεί η αμοιβή που θα πρέπει να αποδοθεί στο επιμέρους προσωπικό του Νοσοκομείου που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου και

γ) να μπορούν να διενεργούνται και να διευκολύνονται οι έλεγχοι από τα αρμόδια σώματα και υπηρεσίες (Σ.Ε.Υ.Υ.Π. κλπ).

Τα στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται στα υπολογιστικά αρχεία του κάθε Ιατρικού Τμήματος/μονάδας, που συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά όμοιο και τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι συμβατά και να υπάρχει διαλειτουργικότητα με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου. Από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία από τα Τμήματα Διοικητικού και Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και στο πλαίσιο προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, « θα πρέπει να ακολουθείται ο κανόνας της ομαλής κατανομής όλων των ιατρικών πράξεων μεταξύ της τακτικής και της ολοήμερης λειτουργίας, δηλαδή, δεν θα πρέπει να παρατηρείται, καταφανώς, η διενέργεια ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων (π.χ. υψηλού κόστους) κατά την ολοήμερη λειτουργίατου Νοσοκομείου σε σχέση με την τακτική λειτουργία».

Επίσης, Πανεπιστημιακές Κλινικές/Εργαστήρια/Μονάδες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, θα πρέπει να τηρούν τα ανωτέρω και να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, καθόσον μέρος του σκοπού τους είναι και η προάσπιση της υγείας των πολιτών, πέραν της εξυπηρέτησης του σκοπού της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης.