Εγκύκλιος: Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Διευκρινήσεις για πρόστιμα και ελέγχους

07-11-2022

Εγκύκλιο για την εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης και του καθεστώτος υποβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Συγκεκρίμενα:

Η άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου διενεργείται από τους Υγειονομικούς Υπαλλήλους των ΠΕ της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις. Η άσκηση του Υγειονομικού ελέγχου διενεργείται υποχρεωτικά με τα προτυποποιημένα έντυπα ελέγχου, τα οποία έχουν αποσταλεί για εφαρμογή είτε πρόκειται για τακτικούς έλεγχους ή και έλεγχους των όρων της γνωστοποίησης είτε για έκτακτους έλεγχους.

Οι υγειονομικοί επιθεωρητές που διενεργούν έλεγχο οφείλουν κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά νομιμοποιητικά έγγραφα (υπηρεσιακή ταυτότητα, εντολή ελέγχου, προτυποποιημένο φύλλο ελέγχου ).

Οι επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατάσσονται ως προς την εκτίμηση επιπέδου κινδύνου σε τρείς κατηγορίες: Χαμηλού, Μεσαίου και Υψηλού κινδύνου. Ο προγραμματισμός και η προτεραιοποίηση των ελέγχων (τακτικών & έκτακτων) από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται αφού ληφθούν υπόψη: ο βαθμός και το επίπεδο κινδύνου (εκτίμηση και κατηγοριοποίηση επιπέδων κινδύνου).

Αναλυτικότερα συστήνονται τα ακόλουθα ανά περίπτωση:

Α. Λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χωρίς

Γνωστοποίηση.

Στην περίπτωση απουσίας γνωστοποίησης ή γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β. Λειτουργία Επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών με άδεια ή Γνωστοποίηση – μη συμμορφώσεις – Ενέργειες σε περίπτωση μη συμμορφώσεων

Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων οι οποίες προκύπτουν είτε από τις κοινοποιήσεις εγγράφων Αστυνομικών ή άλλων Αρχών, είτε κατά τους αυτεπάγγελτους ελέγχους της Υπηρεσίας, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 4235/2014 , όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4801/2021 και γίνονται οι προβλεπόμενες συστάσεις ή έρχεται έγγραφη καθοδήγηση. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων ή σε περίπτωση υποτροπής ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης της επιβολής κυρώσεων (διοικητικές -πρόστιμαανακλήσεις, ποινικές κ.λ.π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4235, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4801/2021 και ισχύει.

Γ. Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών, που από τη λειτουργία της κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία.

Κατά τον Υγειονομικό Έλεγχο όταν διαπιστώνεται από τους Υγειονομικούς Υπαλλήλους ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία, η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία: α) εισηγείται άμεσα στον Περιφερειάρχη τη σφράγιση της επιχείρησης, β) εκδίδεται απόφαση σφράγισης και γ) αποστέλλεται αυθημερόν για εκτέλεση στην αδειοδοτούσα Αρχή. Για επιχειρήσεις που αδειοδοτούνται από άλλες Δ/νσεις της Περιφέρειας ή άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου, οι εισηγήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας αποστέλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή προκειμένου να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης σφράγισης.

Δ. Επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τροφίμων & ποτών που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία

Όταν κατά τον Υγειονομικό έλεγχο διαπιστώνεται λειτουργία επιχείρησης που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων, με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας προς την αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Η Υγειονομική Υπηρεσία με την εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας, πρέπει να προσδιορίζει και το χρονικό διάστημα που κατά την αιτιολογημένη κρίση των ελεγκτών απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων στην επιχείρηση, ώστε να επέλθει πλήρης συμμόρφωση. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αναστολής της λειτουργίας της ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μετά το επιβληθέν μέτρο της αναστολής (προσωρινής απαγόρευσης) εξακολουθεί να διαπιστώνεται μη συμμόρφωση της επιχείρησης ή όταν λόγω τεχνικών ή άλλων σοβαρών αδυναμιών δεν καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση της επιχείρησης με τη νομοθεσία, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

Ε. Κλήση σε ακρόαση κατά την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας / Γνωστοποίησης.

Mετά την εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και πριν την έκδοση του εγγράφου για την αναστολή, ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας / Γνωστοποίησης, η Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει να καλεί τον υπεύθυνο της επιχείρησης σε απολογία, ώστε να εκθέσει προφορικά και εγράφως τις απόψεις του. Η προθεσμία που προβλέπεται για την κατάθεση των έγγραφων απόψεων ορίζεται έως πέντε (5) μέρες από την ημέρα επίδοσης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Εάν στο διάστημα αυτό δεν εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος, εκδίδεται αμέσως το εισηγητικό έγγραφο.

ΣΤ. Ένσταση κατά την αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας / Γνωστοποίηση.

Η ένσταση υποβάλλεται στην προϊσταμένη Αρχή, (της αδειοδοτούσας Υπηρεσίας) που εκδίδει την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή της ανάκλησης, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης για αναστολή. Η σχετική εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών. Η Ενδεχόμενη υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αναστολής λειτουργίας από την αδειοδοτούσα Αρχή.

Ζ. Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος / παροχής υπηρεσιών στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας:

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις που δεν αποτελούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, θα διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις προς την επιχείρηση τάσσοντας εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης και απαιτώντας ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούνται προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση. Κατά τον επανέλεγχο εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, εντούτοις δεν τις έχει ολοκληρώσει, δίνεται ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης των διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται δεύτερος επανέλεγχος. Εάν μετά και τον δεύτερο επανέλεγχο, διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.