Εγκύκλιος Πολάκη για την πρακτική των σπουδαστών στο Δημόσιο ΙΕΚ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

09-01-2018

Εγκύκλιο για την πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Δ.Ι.Ε.Κ) Εθνικού  Κέντρου   Άμεσης  Βοήθειας,  ειδικότητας  ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο,

  1. Η εξάμηνηΠρακτική  Άσκηση,  διάρκειας  960  ωρών,  είναι  υποχρεωτική  για  τους σπουδαστές των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιείται στο ΕΚΑΒ όπου  φοιτούν.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις (αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί, υγείας ή μετεγκατάστασης), που εξετάζονται από τον Δ/ντή  του  Δ.Ι.Ε.Κ του  ΕΚΑΒ, οι  καταρτιζόμενοι δύνανται κατόπιν αιτήσεώς  τους να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση σε άλλο  Τομέα του ΕΚΑΒ όπου λειτουργεί  Δ.Ι.Ε.Κ ΕΚΑΒ, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
  2. Ο Δ/ντής του Δ.Ι.Ε.Κ του ΕΚΑΒ εγκρίνει την έναρξη και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του καταρτιζομένου. Στην περίπτωση που απορρίψει το αίτημα για αλλαγή φορέα υποψηφίου για Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένου, οφείλει να δικαιολογήσει την απόφασή του με έγγραφη έκθεσή του προς το Υπουργείο Υγείας.
  3. α) Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης . Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5οεξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της.

β) Το  ωράριο  Πρακτικής  Άσκησης  καθορίζεται  στις έξι (6) έως οκτώ  (8)ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και με την εποπτεία των Δ.Ι.Ε.Κ. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Οι καταρτιζόμενοι κατόπιν αιτήσεώς τους με βάση το πρόγραμμα του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης, επιλέγουν τις ημέρες της εβδομάδας και το ωράριο πρωϊνό ή απογευματινό, που θα ασκούνται  πρακτικά έως τη συμπλήρωση των 960 ωρών πρακτικής άσκησης.

  1. Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης οφείλουν να ενημερώσουν σε περίπτωσηαπουσίας  τους  το  ΕΚΑΒ,  καθώς  και  το  Δ.Ι.Ε.Κ του  ΕΚΑΒ από  το  οποίο εποπτεύονται και να δικαιολογήσουν την απουσία τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν συνεχόμενα πέραν των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να ενημερώσουν, ο Δ/ντής  του Δ.Ι.Ε.Κ ΕΚΑΒ δύναται με πράξη του να διακόψει την Πρακτική Άσκηση. Οι ώρες απουσίας πρέπει να αναπληρώνονται.
  2. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ ΕΚΑΒ φοίτησης ή άλλου οριζόμενου από αυτόνεκπαιδευτικού του Δ.Ι.Ε.Κ ως  Επόπτη Πρακτικής Άσκησης. Οι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του

ασκούμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου και  την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.  Πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ.

  1. Υπεύθυνος – η πρακτικήςάσκησης  ορίζεται  ο/η Προϊστάμενος – η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (για την Κεντρική Υπηρεσία) ή ο Διευθυντής του Παραρτήματος, στο οποίο ασκείται ο καταρτιζόμενος, ή ο / η αναπληρωτής-τρια αυτού/της.  Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά υπεύθυνο-η πρακτικής άσκησης καθορίζεται  από τον Δ/ντή του Δ.Ι.Ε.Κ φοίτησης σε συνεννόηση με τον/την Προϊστάμενο-η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ ή τον Διευθυντή του Παραρτήματος.
  2. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στο ΕΚΑΒ χορηγείται βεβαίωση,η  οποία    συνυπογράφεται  από  τον/την  Δ/ντή/Δ/ντρια  της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την Κεντρική Υπηρεσία και από το Διευθυντή του Παραρτήματος και τον Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για τα Παραρτήματα.

8.α) Στους καταρτιζόμενους του Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο ΕΚΑΒ δεν χορηγείται αποζημίωση.

β )Οι εκπαιδευόμενοι στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση αυτήν ορίζονται στο 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, παράρτημα του οποίου αποτελεί το Δ.Ι.Ε.Κ. όπου φοιτούν.

γ)  Η  πρακτική  άσκηση  των  καταρτιζομένων  του  Δ.Ι.Ε.Κ.  ΕΚΑΒ είναι  δυνατόν  να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.