Εγκύκλιος: Τι αλλάζει στη λειτουργία και την εφημέρευση των Ψυχιατρικών Τμημάτων Νοσοκομείων

10-10-2022

Εγκύκλιο για τη λειτουργία και την εφημέρευση των Ψυχιατρικών Τμημάτων Νοσοκομείων, εξέδωσε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη «με αφορμή τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των εφημερίων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υγειονομικές περιφέρειες και οι διοικήσεις των νοσοκομείων της χώρας, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, και σε συνεργασία με τις/τους Διευθυντές των Ψυχιατρικών Τμημάτων, καλούνται να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:

  1. Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να νοσηλεύονται στην πλησιέστερη, στην οικία τους, νοσηλευτική μονάδα και σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ να αποφεύγονται φαινόμενα μεταφοράς σε άλλες περιοχές προκειμένου να νοσηλευτούν.
  2. Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να νοσηλεύονται ακούσια, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2071/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Να εξορθολογιστεί η κατανομή των νοσηλευόμενων ασθενών στις διαθέσιμες νοσηλευτικές κλινικές.
  4. Να παρακολουθείται ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών και να εξετάζεται η παράτασή τους, συνεκτιμώντας κοινωνικούς λόγους.
  5. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι ασθενείς να παραπέμπονται μετά το πέρας της νοσηλείας τους στις υφιστάμενες κοινοτικές μονάδες του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο διαβιούν, ώστε να διασφαλίζεται η θεραπευτική συνέχεια, καθώς και η πρόληψη των υποτροπών και επανεισάγωγων. Αναλυτικά οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας αποτυπώνονται στο Χάρτη Ψυχικής Υγείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν στην ακόλουθη δέσμη ενεργειών:

Βελτίωση, όπου αυτό απαιτείται του υφιστάμενου πλαισίου εφημεριών με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική.

Παρακολούθηση και βελτίωση των δεικτών που αφορούν την μέση διάρκεια νοσηλείας, την κάλυψη των κλινών και τις επανεισαγωγές των ασθενών.

Να επιταχυνθεί η διαδικασία ένταξης των νοσηλευόμενων ασθενών στις Μονάδες Ψυχικής Αποκατάστασης, βάσει των κριτηρίων που θέτει η Σχετική Εγκύκλιος.

Να επιταχυνθεί η χρονίζουσα διαδικασία ανάπτυξης των κτιριακών υποδομών των ψυχιατρικών Τμημάτων.

Να καλυφθούν άμεσα τα κενά στελέχωσης των ψυχιατρικών Τμημάτων, ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία που θα περιλαμβάνει την ακούσια νοσηλεία ασθενών.

Να επαναλειτουργήσουν τυχόν κλίνες ή Τμήματα, η λειτουργία των οποίων είχε ανασταλεί λόγω της πανδημίας και να επανατοποθετηθεί το προσωπικό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που είχε μετακινηθεί λόγω της πανδημίας. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση, να εξεταστεί η μετακίνηση τουλάχιστον κατά την εφημέρευση του ιατρικού προσωπικού από άλλα νοσοκομεία.

Να αναπτυχθούν στοχευμένες παρεμβάσεις των κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για τους ασθενείς με ιστορικό επανειλημμένων νοσηλειών και ιδιαίτερα από αυτές που έχουν αναπτύξει ομάδες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας.

Να ληφθεί μέριμνα, ώστε να διευθετηθούν οι δυσλειτουργίες των νοσηλευτικών ψυχιατρικών Τμημάτων.