Έλεγχοι στις πισίνες ενόψει της θερινής περιόδου

26-12-2016

Η Υφυπουργός Υγείας, κα  Ζέττα Μ. Μακρή, υπέγραψε εγκύκλιο της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, με στόχο την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και την ασφάλεια των λουομένων.

Η εγκύκλιος απευθύνεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την επισήμανση της ανάγκης εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών, ενόψει και της επερχόμενης θερινής και τουριστικής περιόδου, για την παρακολούθηση της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει: 

  • να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας   και
  • να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επιπλέον στην ως  άνω εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων

1.     ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών

2.     ανανέωσης το νερού των κολυμβητικών δεξαμενών καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και χρήσης κατά προτίμηση νερού κολυμβητικών δεξαμενών με κατάλληλο σύστημα ανακυκλοφορίας

3.     υποχρέωσης απολύμανσης

4.     διάθεσης των υγρών αποβλήτων των κολυμβητικών δεξαμενών

5.     εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών

6.     μέτρων ασφαλείας (κατασκευαστικές διατάξεις, υλικά, κ.ά)

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, απαιτείται η συγκέντρωση στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου ενημερωμένων στοιχείων παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας της Επικράτειας.