Έλεγχος της ΕΑΔ σε Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας της κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τη νομιμότητα παροχής υπηρεσιών από ιατρό

30-05-2023

Κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών, κλιμάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023 πραγματοποίησε έλεγχο σε Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας, με αντικείμενο τη νομιμότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών από ιατρό και τον έλεγχο της εν τοις πράγμασι παροχής τους, κατά τα έτη 2015 έως 2020. Διαπιστώσεις κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο:

Ο/Η ιατρός, σύζυγος του/της τέως Προέδρου του Δ.Σ. του ελεγχόμενου φορέα (κατά τη διάρκεια της θητείας του/της), παρείχε ιατρικές υπηρεσίες για τέσσερα (4) χρόνια και εννέα (9) μήνες, λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 750,00€, έναντι σταθερής κατά βάση μηνιαίας αμοιβής, χωρίς να υφίστανται συμβάσεις μεταξύ αυτού και του ελεγχόμενου φορέα, ούτε συναφείς διοικητικές πράξεις των αρμοδίων μονομελών και συλλογικών οργάνων, με μόνο τις προφορικές αναθέσεις του/της συζύγου του.

Ενδείξεις για την πραγματική παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον/την ιατρό προέκυψαν μόνο για τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2017 και έπειτα, χωρίς ωστόσο ειδικότερα να προκύπτουν οι ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις στις οποίες προέβη, καθώς και οι αποδέκτες αυτών, παρά μόνο η ημερομηνία της επίσκεψης του/της ιατρού στους χώρους του ελεγχόμενου φορέα.

Ελλείψει έγγραφων συμβάσεων και στοιχείων που να λήφθηκαν υπόψη για την αποτίμηση του ανταλλάγματος και τον προσδιορισμό της αμοιβής του/της ιατρού δεν προκύπτει νόμιμη βάση για τον ορθό ή μη υπολογισμό του κατά μήνα αποδιδόμενου ποσού.

Διαπιστώθηκαν παρατυπίες και παραλείψεις στις ακολουθούμενες διαδικασίες ανάληψης υποχρέωσης, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των δαπανών αμοιβής του ιατρού και ελλιπής συμμόρφωση ως προς τα ασυμβίβαστα μεταξύ ρόλων και ιδιοτήτων του ν. 4270/2014.

Ενόψει των ανωτέρω, ζητήθηκε η πειθαρχική δίωξη δύο εν ενεργεία υπαλλήλων του ελεγχόμενου φορέα, ενώ επειδή προέκυψαν ευθύνες δύο τέως Προέδρων του ενημερώθηκε ο αρμόδιος Υπουργός.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αξιολόγηση των ευρημάτων της και αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του περί καταλογισμού.