Ενεργοποιείται ο νόμος για τη μονιμοποίηση ειδικευόμενων γιατρών

08-06-2017

«Ενεργοποιείται» ο νέος νόμος (ο νόμος 4461/2017) για τη μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, τις μονιμοποιήσεις και μεταθέσεις τους.  Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία:

Α. Μονιμοποίηση ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης μονιμοποίησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε.

Β. Εκπαιδευτική άδεια ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ των Μονάδων Υγείας των

Υ.Πε.

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες και στις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.Πε. (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας).

Γ. Μετάθεση ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν (μετά από διορισμό ή μετάθεση) σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) των Δ.Υ.Πε. άγονων Α’ περιοχών, όταν συμπληρώνουν συνολική και πραγματική υπηρεσία πέντε (5) ετών σ’ αυτά, να μετατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν, σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ίδιας ειδικότητας.

Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για μετάθεση σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. για τις Περιφερειακές Ενότητες (αυτοδιοικητικές): Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η μετάθεση πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε., η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία ζητεί ο ενδιαφερόμενος να μετατεθεί.

Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος απουσίας του ιατρού από τη θέση στην οποία υπηρετεί για οποιοδήποτε λόγο πλην της κανονικής και αναρρωτικής άδειας, της μετακίνησης και της απόσπασης σε θέση άλλης άγονης Α’ περιοχής.

Η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος των πέντε ετών πραγματικής υπηρεσίας και η μετάθεση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) και συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προσδιορίζουν τη θέση στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούν να μετατεθούν σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο προσδιορισμός της θέσης γίνεται από τον Υπουργό Υγείας. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν με την αίτησή τους, την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον φορέα ή στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση δηλώνοντας άλλη θέση.

Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα ή την ίδια Περιφερειακή Ενότητα έχουν κατατεθεί δύο ή περισσότερες αιτήσεις αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχος αριθμός κενών οργανικών θέσεων, τα αιτήματα θα ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση μετάθεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης προκήρυξης της θέσης που κατέχουν.  Οι θέσεις που κενώνονται μετά από μετάθεση δύνανται να προκηρύσσονται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης μετάθεσης του ιατρού και αφού προηγουμένως έχει  επιβεβαιωθεί η ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στο φορέα ή την Περιφερειακή Ενότητα που έχει επιλέξει αυτός.

Επίσης, παρέχεται πλέον στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε., η δυνατότητα μετάθεσης σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο, ΠΕΔΥ – Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο (πολυδύναμο ή μονοθέσιο) ή Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή θέση της ίδιας ειδικότητας. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιατρού που υποβάλλεται στη Δ.Υ.Πε. στην οποία υπηρετεί.

Δ. Μετατάξεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β.

Παρέχεται η δυνατότητα σε ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) τουλάχιστον επί πέντε (5) συνεχή έτη, να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του Διοικητή της  αρμόδιας Υ.Πε., σε νοσοκομείο της Δ.Υ.Πε. όπου υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση (π.χ. ιατρός ο οποίος υπηρετεί στο Ε.Κ.Α.Β. – Παράρτημα Ιωαννίνων μπορεί να αιτηθεί μετάταξη σε νοσοκομείο της 6ης Υ.Πε.).

 

Ο ενδιαφερόμενος προς μετάταξη ιατρός υποβάλλει τη σχετική αίτησή του στο Ε.Κ.Α.Β., το οποίο στη συνέχεια τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του ιατρού, σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε., προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση μετάταξης.

Ε. Ένταξη στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ

 

Δίνεται η δυνατότητα στους παρακάτω ιατρούς και οδοντίατρους, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38Α), και  μετατάχθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ιδίου νόμου σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που συστήθηκαν για τον σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε., να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε., αίτηση ένταξης στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συσταθείσες ή συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή επανυποβολής της αίτησης είναι η 30/9/2017.

Συγκεκριμένα, με τις προαναφερόμενες διατάξεις:

  1. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. όλων των ιατρών/οδοντιάτρων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4461/ 2017 (ήτοι στις 28-03-2017) υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις ΔΥΠε, ανεξάρτητα από το εάν:

α) υπηρετούν δυνάμει προσωρινών διαταγών, αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικών αποφάσεων, ή υπηρετούν, παρόλο που έχουν εκδοθεί απορριπτικές των αιτήσεων ή των αγωγών τους προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις, ή υπηρετούν, βάσει προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που απώλεσαν εκ των υστέρων την ισχύ τους,

β) έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και έχει ήδη εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη ή όχι,

γ) έχουν αξιολογηθεί ή όχι,

δ) έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους ή όχι,

ε) διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και ασκούν το ελευθέριο επάγγελμά τους ή όχι.

  1. Στους ιατρούς/οδοντιάτρους της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι διατηρούν το ιατρείο τους, ενώ υπάρχουν αντίθετες (απορριπτικές) δικαστικές αποφάσεις ή προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που εκ των υστέρων έχουν απολέσει την ισχύ τους, και για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4461/ 2017 διαπιστωτική πράξη απόλυσης, δεν εφαρμόζονται μέχρι και τις 30/9/2017 οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4238/2014 περί αυτοδίκαιης απόλυσης. Όσοι από τους εν λόγω ιατρούς/οδοντιάτρους δεν υποβάλουν/επανυποβάλουν έως και την ημερομηνία αυτή σχετική αίτηση ένταξης απολύονται αυτοδικαίως.
  2. Οι ιατροί/οδοντίατροι των ανωτέρω περιπτώσεων, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη κατάταξης, εφόσον δεν έχουν ήδη αξιολογηθεί, θα αξιολογηθούν από το Πενταμελές Συμβούλιο αξιολόγησης ιατρών /οδοντιάτρων της παρ. 3β του άρθρου 26, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Δ.Υ.Πε.. Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχει εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη κατάταξής τους, δεν θα αξιολογηθούν εκ νέου.
  3. Δυνατότητα υποβολής ή επανυποβολής αίτησης ένταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ. έχουν και οι ιατροί/οδοντίατροι, που μεταφέρθηκαν από τις πρώην υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εντάχθηκαν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, υπηρετούν σ΄αυτά δυνάμει προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων, είτε ασκούν ελευθέριο επάγγελμα είτε όχι. Η αίτηση υποβάλλεται στα οικεία νοσοκομεία.

Οι ιατροί/οδοντίατροι της κατηγορίας αυτής θα αξιολογηθούν από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης ιατρών /οδοντιάτρων του κάθε νοσοκομείου .

  1. Όλοι οι παραπάνω ιατροί οι οποίοι θα υποβάλουν ή θα επανυποβάλουν αίτηση ένταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ. μέχρι τις 30/9/2017, υποχρεούνται, το αργότερο έως τις 31/12/2018, να προβούν στη διακοπή του ελευθερίου επαγγέλματός τους και να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΥΠε, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αίτηση διακοπής της δραστηριότητάς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας του ελευθερίου επαγγέλματος ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό αντίγραφο της αίτησης διακοπής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, υποχρεούνται να προσκομίσουν τη βεβαίωση διακοπής εντός ενός (1) μηνός από την προσκόμιση της αίτησης διακοπής.

β. επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου, που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 καθώς και από τις αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Μέχρι την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αναστέλλεται η εφαρμογή ήδη εκδοθείσας ή η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ένταξης και κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4305/2014. Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014), με την οποία και ορίζεται ότι οι θέσεις ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις.