Ενεργοποιεί το “Παρατηρητήριο Τιμών” ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός

26-12-2016

«Ενεργοποιείται» το Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών με την συγκρότηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου. Την σχετική απόφαση -δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια-  υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.  

Το έργο της Επιτροπής προβλέπεται στο άρθρο 98 του Ν. 4368/2016, σύμφωνα με το οποίο: 

«Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου είναι μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, από την προηγούμενη τελευταία αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το ίδιο είδος τιμή, για την ανάρτηση ή μη αυτής στο Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η ανάρτηση ή όχι της εν λόγω τιμής αποφασίζεται από τριμελή Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία δεν είναι αμειβόμενη, συστήνεται στην Ε.Π.Υ. και αποτελείται από: α) δυο μέλη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάρτηση ή όχι της τιμής του προηγούμενου εδαφίου στο Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκάστου είδους, κατά την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και την τιμή που αυτό διατέθηκε στο παρελθόν. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015.»