ΕΟΦ: Διευκρινίσεις σχετικά με το φόρο στα καλλυντικά

22-03-2019

Διευκρινιστική εγκύκλιο για το Τέλος Καλλυντικών που προβλέπεται στο νόμο 4.600 (άρθρο 88) που ψηφίστηκε πρόσφατα εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο,  από την 1.1.2019 για τα καλλυντικά και τα είδη που εξομοιώνονται με αυτά, ως προς τους πόρους του Ε.Ο.Φ., και μόνο εφόσον αυτά κυκλοφορούν και διατίθενται στην Ελλάδα η εισφορά 1% επί της καθαρής χονδρικής τιμής πώλησης των παραπάνω ειδών αντικαθίσταται με τέλος ετοιμότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την εποπτεία της αγοράς και την κάλυψη των εξόδων εργαστηριακών εξετάσεων.

Το τέλος συνίσταται σε ποσοστό επί της καθοριζόμενης ως χονδρικής τιμής τους ως εξής: Για ετήσιες πωλήσεις:

 α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%,

 β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ, συντελεστής 1%,

 γ) κάθε ποσό άνω των 5.000.000 ευρώ, συντελεστής 1,25 %.

Σημειώνεται ότι το ειδικό τέλος καταβάλλεται από τους υπόχρεους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς, καθώς και από τους διανομείς. Οι καταστάσεις είναι ετήσιες και καταχωρίζονται σε αυτές τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και η συνολική αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτά και που υπόκεινται στα παραπάνω τέλη ετοιμότητας.

Τα τέλη εισπράττονται και βεβαιώνονται συγκεντρωτικά στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους από το έτος για το οποίο οφείλονται, μαζί με τις εκάστοτε ισχύουσες επιβαρύνσεις.

Αντίγραφο της ετήσιας αυτής κατάστασης, μαζί με το αποδεικτικό είσπραξης της Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται στον Ε.Ο.Φ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία καταβολής. Διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των παραπάνω εισφορών από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Φ., μετά τον συμψηφισμό των επιπλέον καταβολών, βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μετά την αποστολή νόμιμων τίτλων είσπραξης στους οποίους θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των οφειλετών.