ΕΟΦ: κάποιος να τον φυλάει…

26-12-2016

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΕΟΦ και του ακινήτου του, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Tιμή, προκήρυξε ο Οργανισμός.

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 90.306 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) για το 2014 και σε 106.726 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ) για το 2015.

 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι 28 Μαΐου 2014- ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού- και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (οδός Μεσογείων 284, Χολαργός 3ος Όροφος Γρ. Προμηθειών).

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θέτει ο ΕΟΦ περιλαμβάνονται:

 Το έργο φύλαξης ορίζεται να είναι καθημερινό σε 24ωρη βάση (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών), από ένα μόνιμο ένστολο φύλακα σε κάθε βάρδια.

  • Το προσωπικό φύλαξης να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια εργασίας, όπως απαιτεί ο Ν. 2518/97, που ορίζει τους κανόνες λειτουργίας  των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών φύλαξης.
  • Το προσωπικό φύλαξης να είναι ήδη εργαζόμενοι στην εταιρεία και όχι νέοι οι οποίοι να προσληφθούν για την κάλυψη των συγκεκριμένων και μόνο αναγκών (έμπειροι και εκπαιδευμένοι).
  • Το προσωπικό φύλαξης να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντικείμενα.
  • Ο ΕΟΦ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο (άδεια λειτουργίας, φύλλο ασφάλισης, αποδεικτικά πληρωμής προσωπικού και ασφαλιστικών εισφορών κλπ) , που να αποδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει.