ΕΟΠΥΥ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός και για το προσωπικό που απασχολείται στα φαρμακεία του – Αναστολή εργασίας για τους ανεμβολίαστους

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ
17-12-2021

Υποχρεωτικός είναι πλέον ο εμβολιασμός και για το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ που απασχολείται στα φαρμακεία του Οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό που απασχολείται στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων με διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για σημεία όπου εξυπηρετούνται ασφαλισμένοι του Οργανισμού που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

Το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52796 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3959/2021) προστίθεται παρ. 3 σχετικά με την υπαγωγή στην υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του πάσης φύσεως προσωπικού των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και των σημείων εξυπηρέτησης ασφαλισμένων με διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ ως εξής:

«3. Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που υπηρετεί ή απασχολείται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ του άρθρου 8 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, καθώς και στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων για διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους του ΕΟΠΥΥ εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β’ 3794) η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού, επιβάλλεται ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, δεν καταβάλλονται αποδοχές.