Έρευνα του ΣΕΒ: Μικρότερες αμοιβές και απασχόληση για τις γυναίκες στις ελληνικές επιχειρήσεις

24-07-2023

Χαμηλότερες αμοιβές λαμβάνουν οι εργαζόμενες γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης και αντιμετωπίζουν πληθώρα στερεοτύπων. Είναι χαρακτηριστικό πως ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες είναι 1115 ευρώ, δηλαδή 13 % χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μισθό των ανδρών (1284 ευρώ). Οι μισές επιχειρήσεις (53 %) έχουν μηδενική ή πολύ περιορισμένη (έως 15 %) συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο ενώ μία στις δέκα επιχειρήσεις (11 %) δεν εμπιστεύεται γυναίκα επικεφαλής σε καμία διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του ΣΕΒ για τη θέση των γυναικών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα:

Εννέα στις 10 επιχειρήσεις συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων στις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική, ωστόσο περισσότερες από 8 στις 10 (83 %) δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους ούτε παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες αναφορικά με την ισότητα των φύλων.

Οι γυναίκες αποτελούν το 51,7% του πληθυσμού της χώρας και το 47,67% του συνόλου των εργαζομένων (2022). Αντίθετα, στο ποσοστό ανεργίας υπερισχύουν των ανδρών σε μεγαλύτερο βαθμό, με το 64,2% των ανέργων να προέρχονται από αυτές.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 53% του γενικού δείκτη ισότητας βάσει του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων, σε σύγκριση με το 68% του μέσου όρου στην Ε.Ε., γεγονός το οποίο συνεπάγεται μερική μόνο αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, με αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΗΕ, η πρόοδος στην ισότητα των φύλων έχει περιορισμένη εξέλιξη διεθνώς: εννέα στους δέκα, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν προκαταλήψεις που χαρακτηρίζονται θεμελιώδεις, το 84,6% έχει τουλάχιστον μία σοβαρή προκατάληψη, το 50% πιστεύει ότι οι άνδρες γίνονται καλύτεροι πολιτικοί ηγέτες, το 40% ότι είναι καλύτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Επίσης, αν και οι γυναίκες είναι πιο μορφωμένες και εξειδικευμένες από ποτέ, οι μισθοί τους είναι περίπου 39 π.μ. μικρότεροι από εκείνους των ανδρών.

Με την έρευνα αυτή, ο ΣΕΒ αναδεικνύει το πρόβλημα της έλλειψης ισότητας στην εργασία, συμμετέχει στον διάλογο για το καίριο ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και εντοπίζει τυχόν εμπόδια και απαραίτητες βελτιώσεις, με απώτερο στόχο την κατάργηση στρεβλών αντιλήψεων και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου σε όλη την κοινωνία.

Απευθυνόμενος τόσο στις επιχειρήσεις και στην Πολιτεία, όσο και ευρύτερα στην κοινωνία, στοχεύει να συμβάλλει με τον θεσμικό του ρόλο στην ανάδειξη, όχι μόνο των προκλήσεων για την επίτευξη ισότητας, αλλά και των ωφελειών από την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία.

Η προώθηση της πλήρους ισότητας των φύλων στην εργασία είναι στρατηγική προτεραιότητα για τον ΣΕΒ, ο οποίος έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη που επεξεργάζεται τα θέματα αυτά.