Εξεδόθη ο κανονισμός λειτουργίας Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών

11-02-2019

Τον κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Περιφερειακή Συνέλευση των Περιφερειακών Τμημάτων του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών (ΠΣΟ) είναι το ανώτατο όργανο εκάστου Περιφερειακού Τμήματος (ΠΤ).

Η Περιφερειακή Συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέλη του ΠΣΟ στη συγκεκριμένη περιφέρεια, που είναι γραμμένα στα Μητρώα του αντίστοιχου ΠΤ και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

−Την εκλογή των μελών της οικείας Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τον έλεγχο των πραξεών τους.

−Την εκλογή των μελών της οικείας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

−Την εκλογή των Αντιπροσώπων του ΠΤ στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

−Την λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την δράση και τους σκοπούς του ΠΤ και το οποίο υποβάλλεται εις αυτήν από την Διοικούσα Επιτροπή ή το αιτείται εγγράφως τουλάχιστον το 1/3 των μελών της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Περιφερειακή Συνέλευση συνέρχεται τακτικά εντός διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους και εκτάκτως είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε με έγγραφη αίτηση του 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της.

Στο άρθρο 2 του Κανονισμού αναφέρεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή εκάστου ΠΤ εκλέγεται από την Περιφερειακή Συνέλευση. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι τριμελής για ΠΤ που έχουν 50 έως 70 μέλη, πενταμελής για ΠΤ που έχουν από 71 έως 150 μέλη, επταμελής για ΠΤ που έχουν από 1511 έως 400 μέλη και εννεαμελής για ΠΤ που έχουν περισσότερα από 401 μέλη.

Όπως αναφέρεται, η Διοικούσα Επιτροπή έχεις τις εξής αρμοδιότητες: Διοικεί το Π.Τ., Εκτελεί τις αποφάσεις της Περιφερειακής Συνέλευσης του Π.Τ., Ενημερώνει για τις αποφάσεις και την εν γένει δράση της το ΚΔΣ του ΠΣΟ, Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του ΠΤ και συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων.