“Φρένο” στις απευθείας αναθέσεις προμηθειών στο ΕΣΥ

26-12-2016

«Φρένο» στις απευθείας αναθέσεις προμηθειών επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις υγειονομικές περιφέρειες. Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι «η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και οι δηµόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να προγραµµατίζουν τις ανάγκες τους σε υλικά και υπηρεσίες, ούτως ώστε να διενεργούν τακτικούς διαγωνισµούς για την κάλυψη των αναγκών τους». 

Κατά συνέπεια, σημειώνεται, «οι δηµόσιοι φορείς υγείας οφείλουν να καταφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προµήθειας υλικών και υπηρεσιών µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο νόµος το επιτρέπει». Υπογραμμίζει δε ότι «οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισµών τους για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να τους διενεργούν επί τη βάσει προσυµφωνηµένου ποσοστού επιµερισµού της συνολικής αξίας των συµβάσεων». 

Σε άλλο σημείο τονίζεται ότι «οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τους και να αξιολογούν κατά την εκπόνηση των προκηρύξεων των διαγωνισµών τους για την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών τη δυνατότητα να θέτουν ως κριτήριο κατακύρωσης, υπό το φως της οδηγίας 2004/18 (π.δ/γµα 60/2007), τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά άλλως, υπό το φως της νέας οδηγίας 2014/24/ΕΕ, την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στην τιµή».