Γενικοί Ιατροί: Μετατίθενται μόνο στα ΤΕΠ όπου προβλέπεται η ειδικότητά τους

10-12-2018

Μόνο στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π) μπορούν να μετατεθούν – όπου προβλέπεται και η ειδικότητα – οι Γενικοί Ιατροί που υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση σε νοσοκομεία. Οι Γενικοί Ιατροί οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου οι οποίες μετατράπηκαν σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., μπορούν να μετατεθούν μόνο όταν υπάρχει κενή οργανική θέση και όχι με μεταφορά της θέσης τους διότι οι θέσεις αυτές μετά την κένωσή τους για οποιονδήποτε λόγο, μετατρέπονται σε κενές θέσεις υπηρεσίας υπαίθρου.

Αυτά προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νόμο 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις». Στο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μεταθέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ, φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. και λοιπών επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας των Δ.Υ.Πε.. Συγκεκριμένα:

Παρέχεται η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς και στους οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην των Συντονιστών Διευθυντών, καθώς και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού να μετατεθούν/μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διατηρώντας το βαθμό τους, στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας όπου υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του ν.4558/2018 (1-8-2018), έχοντας μετακινηθεί ή αποσπαστεί από τις οργανικές τους θέσεις για χρονικό διάστημα εννέα (9) τουλάχιστον μηνών στον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των φορέων αυτών.

Όπως είναι προφανές, η ανωτέρω ρύθμιση αφορά τους ιατρούς και τους λοιπούς επιστήμονες που αποσπάστηκαν ή μετακινήθηκαν για την κάλυψη υπηρεσιακών και μόνο αναγκών και όχι για άλλους λόγους (π.χ. για εκπαιδευτικούς λόγους, συνυπηρέτηση κ.α) και για συνεχές διάστημα και κατά πλήρες ωράριο.

Η μετάθεση/μετάταξη γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας στο φορέα που υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ αν πρόκειται για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ ή Τμήμα Επιστημονικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού Προσωπικού στις λοιπές περιπτώσεις) και συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπηρετούσε με απόσπαση ή μετακίνηση κατά τη δημοσίευση του ν.4558/2018 (1-8-2018) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών. Το πιστοποιητικό αυτό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοαντίγραφα των αποφάσεων απόσπασης ή μετακίνησης.

Τα αιτήματα θα τίθενται υπόψη της Υ.Πε από την οποία αποχωρεί κάθε ενδιαφερόμενος καθώς και της Υ.Πε υποδοχής, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους δεδομένου ότι σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι αφενός η διασφάλιση της συνέχισης της εύρυθμης λειτουργίας των φορέων υποδοχής και κυρίως των νοσοκομείων και αφετέρου η επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στους φορείς προέλευσης των ιατρών ή του λοιπού επιστημονικού προσωπικού, όπου οι θέσεις των μετακινημένων ή αποσπασμένων παρόλο που είναι κενές, δεν μπορούν να προκηρυχθούν διότι είναι δεσμευμένες.

Σε περίπτωση που στο φορέα υποδοχής δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου, η μετάθεση /μετάταξη μπορεί να γίνει με μεταφορά της θέσης του ιατρού ή του λοιπού επιστημονικού προσωπικού από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υποδοχής με την προϋπόθεση της ταυτόχρονης μεταφοράς κενής θέσης οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας εάν πρόκειται για ιατρό κλάδο Ε.Σ.Υ ή οποιουδήποτε κλάδου στις λοιπές περιπτώσεις, από τον φορέα υποδοχής στον φορέα προέλευσής.

Στην περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμιά ιατρική ειδικότητα στον φορέα υποδοχής, τότε το συγκεκριμένο αίτημα μετάθεσης δεν υλοποιείται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το αίτημα θα εξετάζεται μετά τη διατύπωση γνώμης της Υ.Πε. του φορέα υποδοχής, τη σχετική απόφαση του ΔΣ του φορέα υποδοχής και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 και της παρ.1 του άρθρου 11 του π.δ.87/1986.

Η απόφαση μετάθεσης/μετάταξης θα εκδίδεται μόνο μετά την έκδοση της απόφασης μεταφοράς των θέσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων & Εποπτευόμενων Φορέων).