H Δεοντολογία στα χρόνια της κρίσης

26-12-2016

Παρουσιάσθηκε  ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας  του κλάδου των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Ο νέος κώδικας αποτελεί μία μετεξέλιξη του πρώτου Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος είχε θεσπιστεί το 2002, και κινείται σε πολύ αυστηρότερα πλαίσια προκειμένου να εξυγιανθούν  οι παθογένειες ενός συστήματος που ήταν φανερό σε όλους ότι …«έμπαζε από παντού νερά»

Διαφάνεια στην πράξη και σε απάντηση στα σημεία των καιρών ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνος Φρουζής δεσμεύτηκε εκ μέρους της φαρμακοβιομηχανίας, ότι θα γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να αλλάξει η νοοτροπία όλων, ώστε να μπει η χώρα  σε τροχιά ανάπτυξης και αξιοπιστίας.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας του ΣΦΕΕ Μάρκος Γερασόπουλος τόνισε μάλιστα ότι ο νέος βελτιωμένος κώδικας είναι εναρμονισμένος με τις διεθνείς πρακτικές που διέπουν τη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και στον Κόσμο.

Από την πλευρά ο πρόεδρος του ΕΟΦ Γιάννης Τούντας επεσήμανε  ότι από 2.000 αιτήσεις για επιχορηγούμενες επιστημονικές εκδηλώσεις το 2012  το 2012 έπεσαν στις 700, ενώ συνέδρια στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο και αυτά για εθνικούς λόγους, ένα στην Κύπρο και ένα στην Κωνσταντινούπολη. Ο ΕΟΦ προτείνει μάλιστα να δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μόνον εφόσον το συνέδριο παρακολουθείται από ένα συγκεκριμένο ποσοστό γιατρών και να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες για παρακολούθηση συνεδρίων και μέσω Διαδικτύου.

Νέες Ρυθμίσεις – Αναλυτικά

Οι βασικές τροποποιήσεις του νέου Κώδικα σε σχέση με τον προηγούμενο είναι οι εξής:

 Δωρεές:

 • Ορίζεται στο 1% του συνολικού κύκλου εργασιών το μέγιστο ποσό που μπορούν να διαθέσουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις για σκοπό δωρεάς
 • Στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ θα αναρτούνται πλέον δημόσια όλες οι δωρεές, επιχορηγήσεις ή παροχές σε είδος προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και δημόσια νοσοκομεία ανά φαρμακευτική επιχείρηση
 • Τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για την έγκριση δωρεών, όπως για παράδειγμα είναι πλέον υποχρεωτική η υπογραφή συμβάσεων, το απόσπασμα του ΔΣ, η επιβεβαίωση από τον δωρολήπτη αξιοποίησης της δωρεάς για το συμφωνηθέντα σκοπό.


Συνέδρια & Επιστημονικές Εκδηλώσεις – Ο ΣΦΕΕ υιοθετεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά στη διεξαγωγή των Συνεδρίων και των Επιστημονικών Εκδηλώσεων:

 • Θεσπίζονται περιορισμοί στον αριθμό των γιατρών και των συμμετοχών τους στα Συνέδρια και τις επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Απορρίπτονται Συνέδρια τα οποία διοργανώνονται σε τοποθεσίες γνωστές για τον ψυχαγωγικό τους ή/και ιδιαίτερα πολυτελή χαρακτήρα (π.χ. spa, resorts, casino κλπ.)
 • Ορίζεται η τουριστική περίοδος (θερινή: 10/6-20/9 & χειμερινή: 10/12 – τέλος Φεβρουαρίου) και δεν επιτρέπονται οι τουριστικοί προορισμοί κατά τη διάρκεια των τουριστικών περιόδων.
 • Ο ΣΦΕΕ θα καταρτίσει λίστα ανάλογη με αυτή της EFPIA (e4ethics) για όλα τα Συνέδρια, η οποία θα δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του.
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συνοδών μελών σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ακόμα και αν υπάρχει ιδία κάλυψη εξόδων. 
 • Περιορίζονται οι χορηγίες των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για Συνέδρια  και τίθενται συγκεκριμένα ανώτατα όρια.


Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επαγγελματιών Υγείας προς Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις:

Ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας προβλέπει συγκεκριμένο ανώτατο όριο ετήσιας αμοιβής και θεσπίζει μέσω εσωτερικών διαδικασιών κλίμακες εύλογης αγοραίας αξίας πληρωμών για τυπικές υπηρεσίες και κατηγορίες επαγγελματιών υγείας λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμίδα του επαγγελματία υγείας, το χρόνο απασχόλησης και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας

Έρευνες Αγοράς σε επαγγελματίες Υγείας:

Επιχειρείται για πρώτη φορά η εισαγωγή κριτηρίων και η υιοθέτηση των αρχών του Συνδέσμου Εταιριών Έρευνας Αγοράς Ευρώπης σε ότι αφορά τη διενέργεια έρευνας αγοράς.

 Διαδικασία Ελέγχου Εφαρμογής του Κώδικα:

 • Διπλασιάζονται οι ποινές, σε περίπτωση μη εφαρμογής των ρυθμίσεων του Κώδικα και δίνεται αρμοδιότητα στην Επιτροπή Κώδικα Δεοντολογίας & Διαφάνειας του ΣΦΕΕ να εξετάζει αυτεπάγγελτα υποθέσεις .
 • Ενισχύεται η διαφάνεια μέσω της δημοσίευσης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ όλων των Αποφάσεων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
 • Προβλέπεται διαγραφή φαρμακευτικής εταιρείας μέλος του ΣΦΕΕ σε περίπτωση μη συμμόρφωσής της με την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
 • Ενισχύεται το πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.


Ημέρα Κώδικα

Η 28η Ιανουαρίου 2013, ορίστηκε ως Ημέρα του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς το σύνολο των ιατρικών επισκεπτών, απ΄ όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, θα επικοινωνεί τις αρχές του Κώδικα στους γιατρούς, τους οποίους θα επισκέπτονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ΣΦΕΕ, στο ανωτέρω πλαίσιο, διαμορφώνει, επίσης, ειδική ενότητα για τον Κώδικα Δεοντολογίας στην ιστοσελίδα του, όπου θα αναρτώνται δημόσια όλες οι δωρεές, επιχορηγήσεις ή παροχές σε είδος προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και δημόσια νοσοκομεία. Θα δημιουργηθεί ειδικός κατάλογος, με βάση τα πρότυπα του αντίστοιχου καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA), για την αξιολόγηση των συνεδρίων. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ.