Λήγουν οι προθεσμίες για χορήγηση αδειών στις ιδιωτικές μονάδες ΠΦΥ

26-12-2016

Εκπνέει στις 24 Ιουνίου η προθεσμία των ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις του Π.Δ.84/2001 με όλες τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν, (έληξε την 11/11/2011 μετά από πολλές παρατάσεις που δόθηκαν).  Με τον Ν. 4316/2014, δινόταν ένα χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία 24/06/2015, προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. δεν διέθεταν ακόμη την παραπάνω νόμιμη άδεια/βεβαίωση για τη μονάδα τους. 

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας ενημερώνει ότι οι ιδιωτικοί φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/01 και δεν διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, πρέπει να κλείνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001 και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «καμία παράταση πέραν της 11-11-2011 δεν έχει δοθεί για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις  διατάξεις  του Π.Δ.84/01 και ουδείς λόγος υφίσταται για τα χορήγηση νέας παράτασης, δεδομένου ότι η πρακτική των παρατάσεων: α)  ακυρώνει στην ουσία  την  εφαρμογή του Π.Δ. 84/01,  β) δημιουργεί διαφορετικών ταχυτήτων φορείς και συνιστά άνιση μεταχείριση  μεταξύ παλαιών και νέων φορέων, γ) δημιουργεί σύγχυση και ανατρέπει κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο της νομιμότητας των λειτουργούντων φορέων,  και δ)  δεν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ.»

 Και καταλήγει: « Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε  από την έκδοση του Π.Δ.84/01 ήταν επαρκές για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές  του Παραρτήματος του Π.Δ. 84/01».