Λίστα με τις κενές θέσεις γιατρών υπαίθρου ζητά ο Ανδ. Ξανθός

Γυναίκα γιατρός
26-12-2016

Λίστα με τις κενές θέσεις στο ΕΣΥ που προκύπτουν είτε μετά από παραίτηση  ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου είτε πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου είτε των Γενικών ιατρών, ζητά από τις υγειονομικές περιφέρειες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός προκειμένου «να συµπεριλαµβάνονται έγκαιρα στις προκηρύξεις».

Σύμφωνα με εγκύκλιο του κ. Ξανθού, που εστάλη την Τρίτη σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας, οι ΥΠΕ είναι αρμόδιες για τα Π.Ε.∆.Υ. – Κέντρα Υγείας και τα Π.Ε.∆.Υ. – Περιφερειακά Ιατρεία που έχουν ενταχθεί σε αυτές για τα παρακάτω θέµατα που αφορούν:

α.  στην τοποθέτηση

β.  στην παράταση της θητείας

γ.  στις άδειες

δ.  στο ωράριο

ε.  στις εφηµερίες

στ. στα έξοδα µετακίνησης

ζ.  στη µισθοδοσία

η. στις αποσπάσεις και

θ. στη σίτιση

Ο κ. Ξανθός καλεί τις διοικήσεις, μεταξύ άλλων, να ενηµερώσουν εγγράφως  για τον τόπο  διεξαγωγής της ορκωµοσίας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου  προκειµένου να αναφέρεται στις αποφάσεις πρόσληψής τους. Παράλληλα, καλεί να ενηµερώνουν έγκαιρα: α) για τις κενές θέσεις που προκύπτουν µετά από παραίτηση  ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου,  β) για τις  κενούµενες θέσεις πέντε µήνες πριν τη λήξη της θητείας των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και  γ) για τις θέσεις των Γενικών ιατρών  που κενώνονται λόγω παραίτησης και  µετά την παρέλευση ενός µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους, προκειµένου να συµπεριλαµβάνονται έγκαιρα στις προκηρύξεις της υπηρεσίας µας.