Με αυστηρότερα κριτήρια η χορήγηση αυξητικών ορμονών στα παιδιά

26-12-2016

Αυστηρότερα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυξητικών ορμονών στα παιδιά, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, στα Παιδοενδοκρινολογικά Τμήματα των νοσοκομείων α) Παίδων ΓΝΠΑ «Η Αγ. Σοφία» β) Παίδων ΓΝΠΑ «Π. & Α. Κυριακού», γ) Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο» και δ) ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» συγκροτούνται επιμέρους επιτροπές χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης στα παιδιά. ως ακολούθως:

α. Στην Αθήνα μία κοινή επιτροπή που θα απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Παιδιάτρους/Παιδοενδοκρινολόγους των δύο Νοσοκομείων Παίδων ΓΝΠΑ «Η Αγ. Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού»

β. Στην Θεσσαλονίκη μία επιτροπή με έδρα συνεδριάσεων στο Γ.Ν. Θεσ/νίκης «Ιπποκράτειο», που θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη: δύο (2) Παιδιάτρους-Παιδοενδοκρινολόγους και έναν (1) Ενδοκρινολόγο Ενηλίκων, οι οποίοι θα ορισθούν από την οικεία 4η Υ.ΠΕ.

γ. Στην Πάτρα μία επιτροπή στο ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια» που θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη: δύο (2) Παιδιάτρους-Παιδοενδοκρινολόγους και έναν (1) Ενδοκρινολόγο Ενηλίκων

Οι επιμέρους επιτροπές θα παραλαμβάνουν τις Αιτήσεις των Ασθενών, οι νέες Αιτήσεις (Αίτηση Α΄) θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης – ΚεΣΥ για συζήτηση και έγκριση, ενώ οι Αιτήσεις Β΄ επαναχορήγησης θα συζητούνται στις επιμέρους επιτροπές και ανά 12μηνοθεραπείας του εκάστοτε παιδιού θα αποστέλλεται αντίγραφο της Αίτησης Β΄ στην Επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης – ΚεΣΥ συνοδευόμενη από την καμπύλη αύξησης, και σε περίπτωση παιδιών άνω των 15 ετών και από την ακτινογραφία οστικής ηλικίας.

Παράλληλα, στο ΚΕΣΥ συγκροτείται επταμελής (7) επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης δύο (2) μέλη εκ των οποίων θα είναι Ενδοκρινολόγοι Ενηλίκων με ιδιαίτερη ενασχόληση με την Υποφυσιακή Ανεπάρκεια και πέντε (5) μέλη Παιδίατροι/Παιδοενδοκρινολόγοι, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης – ΚεΣΥ (ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ) θα έχει καθοριστικό / δεσμευτικό ρόλο στην έγκριση έναρξης θεραπείας με Αυξητική Ορμόνη. Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλονται σε αυτήν οι πλήρεις φάκελοι των Αιτήσεων Α΄ (δηλαδή των αιτήσεων για έναρξη χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης) που περιλαμβάνουν πέραν του συμπληρωμένου Εντύπου της Αίτησης Α΄ (που θα είναι το ίδιο για όλες τις επιμέρους Επιτροπές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις έναρξης θεραπείας με Αυξητική Ορμόνη και τα πλήρη στοιχεία), αντίγραφα καμπύλης αύξησης του ύψους και βάρους, αντίγραφα των δυναμικών δοκιμασιών έκκρισης αυξητικής ορμόνης, αντίγραφο μαγνητικής τομογραφίας υποθαλάμου – υπόφυσης, και επιπλέον για τα κορίτσια καρυότυπο, καθώς και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις που τεκμηριώνουν τη διάγνωση και αποκλείουν άλλα αίτια χαμηλού αναστήματος.

 Ο ρόλος της ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ είναι καθοριστικός/δεσμευτικός και η έγκριση έναρξης χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης θα γίνεται μόνον κατόπιν έγκρισης από την Κεντρική επιτροπή. Αντίγραφα των φακέλων του κάθε ασθενούς με τις αντίστοιχες καμπύλες αύξησης θα τηρούνται στην ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται ο ρυθμός αύξησης του κάθε ασθενούς υπό Αυξητική Ορμόνη και να αποφασίζεται το όφελος από την αγωγή, ενώ οι πρωτότυπες Αιτήσεις Α΄ θα αποστέλλονται στις επιμέρους επιτροπές.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης – ΚεΣΥ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στην έγκριση επαναχορήγησης/συνέχισης θεραπείας με Αυξητική Ορμόνη. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται σε αυτήν αντίγραφα των συμπληρωμένων Αιτήσεων Β (επαναχορηγήσεις Αυξητικής Ορμόνης), οι οποίες θα είναι κοινές για όλες τις αντίστοιχες επιμέρους επιτροπές, κάθε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη αγωγής με Αυξητική Ορμόνη, συνοδευόμενες από την αντίστοιχη καμπύλη αύξησης του εκάστοτε ασθενούς με συμπληρωμένη την ταχύτητα αύξησης του πριν την χορήγηση Αυξητικής ορμόνης, το ύψος κατά την έναρξη χορήγησης Αυξητικής ορμόνης και τα εκάστοτε ύψη και ταχύτητα αύξησης υπό θεραπεία με αυξητική ορμόνη.

 Μετά το 15ο έτος της ηλικίας των παιδιών θα αποστέλλεται στην ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ, επιπλέον, η ακτινογραφία αριστ. Καρπού και άκρας χειρός προς προσδιορισμό της οστικής ηλικίας. Οι Αιτήσεις Β΄ που θα υποβάλλονται στις επιμέρους επιτροπές στο 6μηνο δεν χρειάζεται να αποστέλλονται στην ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ. Η ΕΕΧΑΟ-ΚεΣΥ διατηρεί το δικαίωμα κατά περίπτωση ή δειγματοληπτικά να ζητά κλινική εκτίμηση παιδιού πριν την έγκριση χορήγησης αυξητικής ορμόνης.