“Με εντολή υπουργού” περισσότερες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα

26-12-2016

Στην μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, προχώρησε ο υπουργός κ. Ανδρέας Ξανθός. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης αφορούν: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. 

Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και από τη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, το Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας και τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών. 

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας: το Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παραγόντων για την υγεία και εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, τo Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας, πλην της αρμοδιότητας έναρξης και λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., και το Τμήμα Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.Α.Ε.).. η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.) περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του γενικού γραμμάτεα. Επίσης, ο γ.γ. θα μπορεί να εγκρίνει δαπάνες δημοσίων σχέσεων ποσού 2.001 ευρώ μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ.