Με ονομαστικό πίνακα οι αποκλειστικές νοσοκόμες

26-12-2016

Υποχρεωτικά και μόνο από ονομαστικό πίνακα, που τηρείται σε κάθε νοσοκομείο, γίνεται η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού. Σύμφωνα με την απόφαση, η διάθεση γίνεται από τον ονομαστικό πίνακα με τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation), προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων. 

Παραβίαση της σειράς γίνεται  δεκτή μονό σε περίπτωση προσωπικής επιλογής του ασθενή σε συγκεκριμένο πρόσωπο , η οποία δηλώνεται με συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Προϋπόθεση αποτελεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής  και να είναι διαθέσιμο. 

Αρμόδια για τη διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα – διευκρινίζει η απόφαση – είναι τριμελής Επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ή της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής και αποτελείται: 

α) στα νοσοκομεία, από τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/τρια με Β΄ βαθμό, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του Διοικητή του νοσοκομείου 

β) στις ιδιωτικές κλινικές, από τον/την Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, το Διοικητικό Δ/ντη και έναν νοσηλευτή, οποίος ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια καθώς και την υποχρέωση ελέγχου των  αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα, ακόμα και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.