Με ποια κριτήρια θα επιλέξει ο ΕΟΠΥΥ τις ελεγκτικές εταιρείες για τις απαιτήσεις των παρόχων

26-12-2016

Επτά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες προκειμένου να επιλεχθούν από τον ΕΟΠΥΥ για την εκκαθάριση των απαιτήσεων των παρόχων του Οργανισμού για το έτος 2014. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών είναι: 

Κριτήρια επιλογής Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιριών (Ι.Ε.Ε) 

  • Εταιρίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής κάθε μορφής, συμπράξεις ή ενώσεις εταιριών με δραστηριότητα στο ελεγκτικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοικητική εκκαθάριση και κλινικό έλεγχο στον τομέα της υγείας. Στις περιπτώσεις συμπράξεων / ενώσεων εταιριών, μία τουλάχιστον από τις συμπράττουσες πρέπει να έχει έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. 
  • Ίδρυση των Ι.Ε.Ε στο εξωτερικό ή την Ελλάδα τουλάχιστον προ πενταετίας και έκτοτε συνεχής λειτουργία τους. Στις περιπτώσεις συμπράξεων / ενώσεων εταιριών όλα τα μέρη της σύμπραξης /ένωσης πρέπει να έχουν ιδρυθεί προ πενταετίας. 
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα, τεκμηριωμένη εμπειρία και κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα τόσο αναφορικά με την διοικητική εκκαθάριση νοσηλειών και εξωνοσοκομειακών ιατρικών υπηρεσιών όσο και με τον κλινικό – ιατρικό έλεγχο σε νοσηλευτικά Ιδρύματα ή/ και Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα του Ιδιωτικού ή/ και Δημοσίου Τομέα. 
  • Η ΙΕΕ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ειδικότερα: Συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι 2011, 2012, 2013, μεγαλύτερο από € 100.000.000, Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, Σύστημα ασφαλούς διαχείρισης πληροφοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 27001:2005, Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα online διεκπεραίωσης και παρακολούθησης των κλινικών ελέγχων, Εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα διοικητικής εκκαθάρισης. 
  • Η ΙΕΕ θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό ή/ και συνεργάτες κατάλληλο και επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Ειδικότερα, για τις ιατρικές εταιρείες  –  μέλη των ΙΕΕ  –  τουλάχιστον 40 ειδικευμένους ελεγκτές ιατρούς (προσωπικό ή/και αποκλειστικοί συνεργάτες για την διενέργεια κλινικών ελέγχων), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ελεγκτικό έργο. Για τις ελεγκτικές εταιρείες – μέλη των ΙΕΕ – τουλάχιστον 20 στελέχη, με εμπειρία σε παρόμοια έργα. 
  • Η Ι.Ε.Ε («ανάδοχος ελεγκτικού έργου-ελεγκτής») απαγορεύεται να συνδέεται με οιονδήποτε τρόπο, με ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών υγείας («αναθέτων του ελεγκτικού έργου-ελεγχόμενος»). 
  • Οι Ι.Ε.Ε επεξεργάζονται «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να προβούν στον προβλεπόμενο οικονομικό και κλινικό έλεγχο. Ως εκ τούτου, οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας Προσωπικών δεδομένων». 

Σημειώνεται ότι η συνολική ετήσια αμοιβή της Ι.Ε.Ε από ένα μεμονωμένο πάροχο υπηρεσιών υγείας να μην υπερβαίνει το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά στοιχεία του προηγούμενου έτους, το οποίο παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας.