Με προκήρυξη η πλήρωση θέσεων για εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία

26-12-2016

Με προκήρυξη θα γίνεται πλέον η πλήρωση θέσεων και ο διορισμός ειδικευμένων ιατρών  σε νοσοκομεία  για  εξειδίκευση στην εντατική  νοσηλεία  καθώς και τον αναλογούντα αριθμό ιατρών ανά Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.). Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση του Ανδρέα Ξανθού με την οποία καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Πιο αναλυτικά: 

* Για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) Νοσοκομείων, απαιτείται προκήρυξη. 

* Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr). 

* Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται οι υπό πλήρωση θέσεις ανά νοσοκομείο και μονάδα, οι ειδικότητες τις οποίες πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι ιατροί καθώς και τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν. 

* Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στις Υγειονομικές Περιφέρειες, στα εμπλεκόμενα νοσοκομεία και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

* Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση προκήρυξης. 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας 

Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι: 

α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων: α) Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ, β) Παιδιατρικής και Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων καθώς  και  Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  –  Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας εφόσον  οι υποψήφιοι  έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα  18 μηνών  σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και γ) Παιδιατρικής  για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν.

  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

α. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης. 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

  Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας  (www.moh.gov.gr), ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση  –  δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε διαφορετικό από το παραπάνω  έντυπο  ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. 

  Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

  Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  

  Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 

  Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο της επικράτειας. 

  Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, οι οποίες  εκδίδονται από το Τμήμα  Ιατρών υπόχρεων και  επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου της διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας. 

  Οι πολίτες κρατών μελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Δεκτές γίνονται επίσης βεβαιώσεις  γνώσης της ελληνικής γλώσσας,  οι  οποίες έχουν χορηγηθεί  μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή  απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

  Ιατροί των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  –  Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας που επιθυμούν να διοριστούν σε θέσεις Μ.Ε.Θ. Παίδων θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά από τα οποία  να προκύπτει ότι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο. 

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της

ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο

πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.  Σε κάθε  περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να  υποβάλλουν μόνο μια αίτηση στην οποία δηλώνουν όλες τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν.